РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
2’2022

Ясінська Т. В.
https://orcid.org/0000-0001-6558-8376

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті обґрунтовано важливість людського розвитку для забезпечення соціально-економічного відновлення України в сучасних умовах цифрової трансформації низки сфер суспільного життя, а також із урахуванням пандемії та російсько-української війни. Оцінено місце України у світовому співтоваристві держав за значенням і динамікою Індексу людського розвитку. Побудовано кореляційно-регресійну модель залежності величини валового національного доходу на одну особу від Індексу людського розвитку, сформульовано й обґрунтовано взаємний характер залежності між цими показниками. Зроблено висновок про провідну роль у досліджуваній взаємозалежності фактора людського розвитку, який лежить в основі тривалого та стабільного соціально-економічного процвітання країни. Побудовано модель взаємозв’язку людського розвитку й економічного зростання. Підкреслено вирішальну роль у людському розвитку чинника забезпечення умов для рівного та всеохоплюючого доступу до освіти всіх верств населення в кожному куточку світу. Висвітлено цільові показники у сфері освіти, досягнення яких є орієнтиром діяльності світової спільноти до 2030 р. відповідно до Цілей сталого розвитку. Оцінено досягнення України на ниві реалізації Цілі 4 «Якісна освіта». Проаналізовано низку показників динаміки розвитку вітчизняної системи освіти, що засвідчили позитивний вплив на якість освіти в нашій державі реформаційних заходів останніх років на різних освітніх рівнях. Визначено наслідки пандемії коронавірусу та російсько-української війни для освітнього процесу в Україні, на основі чого сформульовано відповідні рекомендації.
Ключові слова: людський капітал, Індекс людського розвитку, Цілі сталого розвитку, реформування освіти в Україні, якість освіти, європейський інтелектуальний та інформаційний простір.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-2-88-98

Посилання:
1. Клепанчук О. Ю. Управління знаннями в системі розвитку людського капіталу на ринку праці. Освітня аналітика України. 2022. № 1. С. 80–90. DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-1-80-90.
2. Радіонов Ю. Д. Видатки зведеного бюджету України на розвиток людського капіталу. Освітня аналітика України. 2021. № 5. С. 18–31. DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-5-18-31.
3. Пищуліна О., Юрочко Т., Міщенко М., Жаліло Я. Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ. Київ : Заповіт, 2018. 368 с. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_LUD_KAPITAL.pdf.
4. Кузьмін О. Є., Шахно А. Ю. Оцінка рівня розвитку людського капіталу України в умовах глобалізації. Економiка та держава. 2018. № 4. С. 7–11. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2018/4.pdf.
5. Human Development Index (HDI). United Nations Development Programme. URL: https://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi (дата звернення: 07.04.2022).
6. Human Development Report 2020. The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. United Nations Development Programme. URL: https://hdr.undp.org/system/files/documents//hdr2020pdf.pdf (дата звернення: 07.04.2022).
7. Україна продовжує крокувати вперед до кращого розвитку людського потенціа­лу. Програма розвитку ООН в Україні. 15 груд. 2020 р. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2020/Ukraine-inches-forward-in-human-development.html (дата звернення: 08.04.2022).
8. Human Development Report 2019. Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. United Nations Development Programme. URL: https://hdr.undp.org/system/files/documents//hdr2019pdf.pdf (дата звернення: 08.04.2022).
9. 4 Quality education. The Global Goals. URL: https://www.globalgoals.org/goals/4-quality-education/ (дата звернення: 09.04.2022).
10. Скільки живуть і коли виходять на пенсію громадяни різних країн. Слово і діло : вебсайт. 2021. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/08/28/infografika/suspilstvo/skilky-zhyvut-koly-vyxodyat-pensiyu-hromadyany-riznyx-krayin (дата звернення: 09.04.2022).
11. Освіта в незалежній Україні: розвиток та конкурентоспроможність : інф.-аналіт. зб. / М-во освіти і науки України. Київ, 2021. 450 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2021/19.08/Inform.zbirnyk-Osv.v.nezalezhniy.Ukrayini/Inform.zbirnyk-Osv.v.nezalezhniy.Ukrayini.17.08-1.pdf.
12. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934 (дата звернення: 19.04.2022).
13. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : міжнар. док. від 27.06.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text (дата звернення: 19.04.2022).
14. Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 45 %. Економічна правда. 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/11/685540/ (дата звернення: 19.04.2022).