РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
3’2021

Поснова Т. В.
https://orcid.org/0000-0003-2038-7743
Терещенко Г. М.
https://orcid.org/0000-0002-9458-2843

РОЗВИТОК ІТ-ОСВІТИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Повний тест (pdf)
Мова: українська
Анотація. В умовах сьогодення в Україні актуальною є проблема освітньої підготовки фахівців ІТ-сфери як чинника формування креативного людського капіталу. У статті використано загальнонаукові методи дослідження, такі як аналіз, синтез, порівняння, індукція, дедукція та статистичний. Метою статті є оцінка розвитку ІТ-освіти, визначення проблем та перспектив забезпечення становлення креативної економіки. У статті проаналізовано креативні результати (creative outputs) європейських країн у 2020 р., динаміку зростання чисельності ІТ-спеціалістів в Україні за 2014–2020 рр., частку ІТ-спеціалістів у загальній структурі зайнятості, рівні сформованості математичної грамотності учнів в Україні на тлі досягнень їхніх однолітків у країнах ОЕСР, регіональні дані щодо результатів учасників зовнішнього незалежного оцінювання з математики, кількість осіб, що закінчили навчання за ІТ і математичними спеціальностями. На основі проведеного аналізу виокремлено основні напрями розвитку ІТ-освіти як чинника формування креативного людського капіталу. Зроблено висновки про забезпечення розвитку креативної економіки, яке є можливим лише за умов розвитку навчально-наукової й інноваційної складових ІТ-освіти, перед­усім формування у студентів дослідницьких та інноваційних навичок, здатності випускників до креативного й нестандартного мислення в процесі розв’язання практичних завдань.
Ключові слова: креативна економіка, креативний людський капітал, ІТ-індустрія, ІТ-освіта.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-3-5-16

Посилання:
1. Салихов Б. В. Креативный капитал в экономике знаний : монография. М. : Дашков и Ко, 2017. 274 с.
2. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. М. : Классика-XXI, 2005. 430 с. (Florida R. The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure, Community, and Everyday Life).
3. Тросби Д. Экономика и культура / пер. с англ. И. Кушнаревой ; НИУ «Высшая школа экономики». М. : ИД ВШЭ, 2013. 256 с.
4. Шкурупій О. В. Інвестиції в інтелектуально-креативний капітал: аналоги та відмінності. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/35136/33-Shkurupiy.pdf?sequence=1.
5. Федулова Л. І. Перспективність розвитку креативної економіки в Україні. Економічний вісник університету. 2018. Вип. 37 (1). С. 63–68. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2018_37%281%29__11.
6. Investment in Human Capital Within the Creative Economy Formation: Case of the Eastern and Central Europe Countries / S. Londar, A. Lytvynchuk, N. Versal et al. URL: doi.org/10.18778/1508-2008.23.31.
7. Креативні індустрії: вплив на розвиток економіки України. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/04/KSE-Trade-Kreativni-industriyi.pdf.
8. The 2020 Global Outsourcing 100. URL: https://www.iaop.org/Content/25/195/5148.
9. Розвиток української IT-індустрії : аналіт. звіт. URL: https://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2018/12/IT_report_ua_F-1.pdf.
10. Експрес-аналіз поточного стану ІТ-освіти в Україні. URL: https://thedigital.gov.ua/.
11. Освіта в незалежній Україні: розвиток та конкурентоспроможність : інф.-аналіт. зб. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/Osvita-v-nezalezhnij-Ukraini-19.08.2021_FINAL-1.pdf.
12. Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні : Указ Президента України від 30.01.2020 № 31/2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/31/2020#Text.
13. Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018. URL: http://pisa.testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf.
14. Про затвердження плану заходів щодо проведення Року математичної освіти в Україні у 2020/21 навчальному році : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 № 630-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/630-2020-%D1%80#Text.
15. Офіційний звіт про проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти. URL: https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2021/08/ZVIT-ZNO_2021-Tom_1.pdf.
16. Загальна середня освіта: стан та тенденції розвитку (денні заклади загальної середньої освіти у період з 2014/2015 н. р. по 2019/2020 н. р.) : інф.-аналіт. зб. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zbirnik-ZZSO-uchni-ta-uchiteli-2014-2019.pdf.
17. Лебедєв Д., Самоходський І. Аналіз ІТ-освіти у вишах України. 2021. URL: https://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2021/02/Analiz_IT_osvity_u_vyshah_Ukrai-ny_Print.pdf.
18. МОН та Мінцифри розпочинають роботу над реформуванням ІТ-освіти / М-во освіти і науки України. 2021. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-ta-mincifri-rozpochinayut-robotu-nad-reformuvannyam-it-osviti.
19. МОН та Мінцифри працюють над трансформацією системи ІТ-освіти в Україні / М-во освіти і науки України. 2021. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-ta-mincifra-pracyuyut-nad-transformaciyeyu-sistemi-it-osviti-v-ukrayini.