РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
1’2022

Беззубко Б. І.
https://orcid.org/0000-0002-2487-1316
Беззубко Л. В.
https://orcid.org/0000-0003-1401-1694

ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ТА УПРАВЛІНСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Метою статті є визначення практичних і теоретичних аспектів використання віртуальних підприємств у процесі підготовки студентів економічних та управлінських спеціальностей. Для досягнення цієї мети авторами застосовано абстрактно-логічний метод для теоретичного узагальнення досвіду віртуальних підприємств, а також метод аналізу й синтезу для розроблення рекомендацій щодо використання віртуального підприємства в процесі підготовки майбутніх фахівців. Зазначено, що віртуальне підприємство дає змогу відтворити в навчальному середовищі реальні управлінські, організаційні й виробничі процеси, розробити стратегії його розвитку. Охарактеризовано основні можливості, які виникають у викладачів і студентів у ході використання віртуальних підприємств. Підкреслено, що при цьому збільшується роль викладача в навчальному процесі, у нього з’являються нові функції. Упровадження віртуальних підприємств потребує поліпшення психологічного клімату в студентській групі у процесі вироблення спільних управлінських рішень, а також відповідних організаційних і технічних засобів. Розроблено рекомендації стосовно завдань, які можливо розв’язувати в разі використання віртуальних підприємств у процесі навчання. Запропонований алгоритм використання віртуального підприємства уможливлює ефективне впровадження цього інноваційного методу в навчальний процес.
Ключові слова: навчальний процес, віртуальне підприємство, підготовка студентів, економічна освіта.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-1-30-39

Посилання:
1. Шара Є. А. Віртуальні підприємства як елемент підвищення інноваційної активності та привабливості малого та середнього бізнесу. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 1. С. 162–166.
2. Підгурський О. І. Моделювання функцій управління на базі навчального віртуального підприємства. 2013. URL: http://sophus.at.ua/publ/2013_05_30_31_kampodilsk/ekonomichnij_blok_doslidzhen/modeljuvannja_funkcij_upravlinnja_na_bazi_navchalnogo_virtualnogo_pidpriemstva/31-1-0-677.
3. Рогоза М. Є., Івченко Є. І., Божко В. І. Створення навчально-тренінгового комплексу «віртуальне підприємство» в Полтавському університеті економіки і торгівлі. Львів, 2012. URL: https://ena.lpnu.ua/bitstream/ntb/15061/1/10-Rohoza-49-53.pdf.
4. Bianchi M., Hernández-Lara A. B., Gualdi D. The contribution of virtual enterprises to competence-based learning: an assessment from the students’ perspective: Case study. Technology, Innovation and Education. 2015. № 4. DOI: https://doi.org/10.1186/s40660-015-0005-x.
5. Schroeder B. Kingsborough community college virtual enterprises: Case study report. Center for Advanced Study in Education. 2001.
6. Sackstein S. Virtual enterprise makes business learning real. Education Week. 2017. URL: https://www.edweek.org/teaching-learning/opinion-virtual-enterprise-makes-business-learning-real/2017/11.
7. Яковенко О. І. Формування ключових компетенцій професійної діяльності майбутніх економістів у процесі практичної підготовки: теоретико-методологічний аспект : монографія. Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2013. 244 с.
8. Тимашова Л. А., Рамазанов С. К., Бондар Л. А., Лещенко В. А. Організація віртуальних підприємств : монографія. Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2004. 368 с.
9. Балабанов И. Т. Электронная коммерция : учебник для вузов. СПб. : Питер, 2001. 336 с.
10. Падерін І. Д., Романов О. В., Савельєв І. В. Віртуальне підприємство як резерв підвищення ефективності у нових умовах. Вісник економічної науки України. 2014. № 3. С. 85–88.
11. Gualdi D., Melagranati F. Metodologie innovative nell’Accounting Education. La simula­zione d’impresa. Indagine sulle motivazioni e aspettative degli studenti universitari di Forli e Parma. Quaderni DEM. 2015. URL: https://ideas.repec.org/p/udf/wpaper/2015074.html.
12. Касатонова І. А. Особливості функціонування віртуальних підприємств у сучасних умовах господарювання. Приазовський економічний вісник. 2018. Вип. 6. С. 176–182.