РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ
4’2020

Горохова Т. В.
https://orcid.org/0000-0003-0435-5047
Маматова Л. Ш.
https://orcid.org/0000-0002-2954-5405

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті розглянуто сутність компетентності в освітньому середовищі відповідно до вітчизняних і зарубіжних нормативних документів із метою надання практичних рекомендацій щодо впровадження цифрових інструментів у освітнє середовище задля підвищення доступності освіти. Виявлено низку проблем, пов’язаних із цифровізацією освіти, а саме: брак фінансування, застарілість технологій, неготовність здобувачів та викладачів до навчання в онлайн-середовищі. Проведено порівняння можливостей цифрових технологій у освітньому процесі навчальних закладів. Наведено характеристику цифрового освітнього середовища. Досліджено позиції українських університетів у глобальних освітніх рейтингах відповідно до Times Higher Education Ranking (2019), QS Rankings (2019), Best Global Universities Rankings (2018). Узагальнено складники і сфери цифрової компетентності. На основі виконаного аналізу запропоновано модель взаємодії ключових елементів розвитку цифрових компетентностей. Систематизовано й наведено перелік цифрових платформ і сервісів із можливістю впровадження цього інструментарію в освітній процес задля формування цифрових компетенцій. Зроблено висновок, що цифровізація освіти змінює зміст викладання дисциплін, потік інформації; це не лише презентації чи відео, це вже пряме з’єднання з інформаційними мережами, базами даних, а викладач стає фасилітатором.
Ключові слова: цифрові компетентності, фасилітатор, здобувач освіти, онлайн-освіта, цифрові навички.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-4-113-124

 

Посилання:
1. Gorokhova T., Mamatova L. Distinctives of the learning process transformation through digital tools: challenges and opportunities. Organization and management in the services’ sphere on selected examples : monograph. Opole : The Academy of Management and Admi­nistration in Opole, 2020. Р. 230-240. URL: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/27339.
2. Ilomaki L., Kantosalo A., Lakkala M. What is digital competence? 2008. URL: https://helda.helsinki.fi//bitstream/handle/10138/154423/Ilom_ki_etal_2011_What_is_digital_competence.pdf?sequence=1.
3. Ferrari A. Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012. URL: https://www.ifap.ru/library/book522.pdf.
4. COM (2010) 2020 final, Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF.
5. Цифрова адженда України – 2020. 2016. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.
6. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації. Урядовий портал : вебсайт. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-cifrovoyi-ekonomiki-ta-suspilstva-ukrayini-na-20182020-roki-ta-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi.
7. Digital Competence Framework: your questions answered. A curriculum for Wales – a curriculum for life. 2016. 13 p. URL: https://hwb.gov.wales/storage/85f69bca-0134-426d-bff1-c46b4c1d067b/digital-competence-framework-your.
8. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Digital Education Action Plan. Brussels, 2018. URL: http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/SWD_2018_12_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf.
9. Digital Agenda for Europe / European Commission. 2020. URL: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe.
10. Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік / за заг. ред. проф. С. Квіта. Київ : Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, 2020. 244 с.
11. The Webometrics Ranking of World Universities. URL: https://www.webometrics.info/en/Europe/Ukraine%20.
12. Україна – learning nation. URL: https://strategy.uifuture.org/ukraina-learning-nation.html.
13. Ринок онлайн-освіти в Україні: аналіт. огляд. URL: https://pro-consulting.ua/ua/pressroom/rynok-onlajn-obrazovaniya-v-ukraine-analiticheskij-obzor.
14. Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2018 № 776. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti.
15. Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text.
16. Вступне слово до проєкту ТЬЮНІНГ – гармонізація освітніх структур у Європі. Внесок університетів у Болонський процес. URL: http://www.unideusto.org/tuningeu/images/stories/documents/General_Brochure_Ukrainian_version.pdf.
17. The European Qualifications Framework. URL: https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf.
18. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. Official Journal of the European Union. 2006, L 394/10. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:EN:PDF.
19. Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu). URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu.
20. Биков В. Ю, Овчарук О. В. Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності учнів та педагогів в умовах євроінтеграційних процесів в освіті : посібник. Київ : Пед. думка, 2017. 160 с.