РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ
4’2020

Литвинчук А. О.
https://orcid.org/0000-0002-7523-558X
Кир’янов А. В.
https://orcid.org/0000-0003-0452-7689
Іриневич Ю. В.
https://orcid.org/0000-0003-1755-5240

МЕТА ТА НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО КОМПЛЕКСУ «АВТОМАТИЗОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОМПЛЕКС ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ»

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Стаття висвітлює напрями модернізації програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (ПАК «АІКОМ») – оновленої версії інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти», адміністратором якої є Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики» (ДНУ «ІОА»). Авторами окреслено основні підходи та визначено інструментарій для подальшої модернізації ПАК «АІКОМ», шляхи запровадження принципів електронного врядування в освітній галузі та розширення спектра актуальних інформаційних послуг, котрі будуть надаватися всім зацікавленим сторонам і учасникам освітнього процесу. Наведено алгоритм роботи цієї інформаційної системи й переваги її використання для ідентифікації впливу освіти на стан особи на ринку праці через технологію «ідентифікації освітньої траєкторії особи». Наголошено, що модернізація ПАК «АІКОМ» покликана забезпечити підвищення якос­ті інформаційного забезпечення сфери управління МОН та виконання завдань, делегованих ДНУ «ІОА», на основі комплексної обробки оперативних, аналітичних, нормативно-довідкових, експертних даних, обробки деперсоніфікованих особистих даних учасників освітнього процесу, взаємодії систем і баз освітніх даних, сумісності інформації шляхом застосування єдиних стандартів та процедур побудови баз даних і обміну інформацією. Доведено, що використання подібної інформаційної системи в Україні дасть можливість встановити тісніший зв’язок між ринком праці і сферою вищої освіти, вдосконалити механізм бюджетного фінансування закладів освіти, зміст освітніх послуг і процес їх надання з метою отримання особою переваг у дорослому житті.
Ключові слова: освіта, інформаційна система управління освітою, інформаційно-аналітична система, програмно-апаратний комплекс «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (ПАК «АІКОМ»).
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-4-102-112

 

Посилання:
1. ДНУ «Інститут освітньої аналітики» : офіц. вебсайт. URL: https://iea.gov.ua/.
2. SABER Systems Approach for Better Education Results. URL: http://saber.worldbank.org/index.cfm?indx=8&pd=2&sub=2.
3. Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249935442.
4. Лондар С. Л. Завдання модернізації державної інформаційної системи освіти (ДІСO). Освітня аналітика України. 2018. № 1. URL: https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/11_22_Londar-1.pdf.
5. ІТС «ДІСО» : офіц. вебсайт. URL: http://diso.gov.ua/.
6. Про затвердження Положення про інформаційно-телекомунікаційну систему державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» : наказ Міністерства освіти і науки України від 24.03.2016 № 320. URL: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-04-04/5333/nmo-320.pdf.
7. Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики : постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 687. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-2014-%D0%BF#Text.
8. Iнформаційна брошура ПАК «АІКОМ». URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/AIKOM_informatsijnij-buklet.pdf.
9. Презентація нової інформаційної системи зі збору, зберігання, управління та використання освітніх даних – АІКОМ. URL: https://iea.gov.ua/prezentatsiya-novoyi-informatsijnoyi-sistemi-zi-zboru-zberigannya-upravlinnya-ta-vikoristannya-osvitnih-danih-aikom-kiyiv-19-lipnya-2019/.