УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
1’2020

Єрьоменко О. А.
https://orcid.org/0000-0001-8339-3812

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

Повний текст (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті обґрунтовується, що забезпечити ефективні та якісні зміни у магістратурі може перехід на адаптивну систему професійної підготовки магістрів управління закладом освіти, спрямовану на оперативні зміни у меті, змісті, методах, формах, засобах, технології, суб’єкт-суб’єктній взаємодії, освітньому середовищі тощо. Метою адаптації має бути забезпечення автономності, самостійності та незалежності дій учасників освітнього процесу при усвідомленні та привласненні зовнішніх умов або вимог, зміна яких і викликає адаптацію в освіті. Результатом адаптації має бути спрямована самоорганізація та самоосвіта магістранта в межах соціально значущої узгодженої реальної мети. Автором розкрито базові поняття, що характеризують адаптивну систему професійної підготовки магістрів управління закладом освіти. Зазначено, що в основу системи покладено принцип особистісного підходу. Значно збільшується час на самостійну роботу. Активну участь в організації освітнього процесу бере магістрант. Потужним інструментом у підготовці магістрантів є адаптивні технології, спеціально розроблений індивідуальний адаптивний сценарій професійної підготовки магістранта. На його діалоговій основі відбувається узгодження думок і визначення напряму саморозвитку та самоорганізації магістранта.
Ключові слова: керівник, управління, підготовка магістрів, компетентності, система підготовки, адаптація, концептуальні засади.

https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-1-23-35

Посилання:
1. Атаманчук Ю. М. Впровадження інтерактивних технологій у процес підготовки магістрів з управління навчальним закладом до інформатизації управлінської діяльності. Cherkasy university bulletin: pedagogical sciences. 2019. Вип. 12.
URL: http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/3202.
2. Гавриловський С. Впровадження моделі управління науково-дослідницькою діяльністю майбутніх керівників закладів освіти. Адаптивне управління: теорія і практика. Педагогіка. 2020. Вип. 8 (15).
URL: https://doi.org/10.33296/2707-0255-8(15)-10.
3. Кравченко О. І. Педагогічні умови формування компетенції зі стратегічного управління майбутніх керівників освітніх закладів в умовах магістратури. Науковий вісник Донбасу. 2019. Вип. 1 (2). С. 39–40.
URL: http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/2019/N1-2(39-40)/koivum.PDF.
4. Кузьменко Ю. А. Перспективи екстраполяції професійної освіти сучасних підприємців у фахову підготовку майбутніх магістрів з управління навчальним закладом. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 67. С. 143–147.
5. Сас Н. М. Модель професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління. Українська професійна освіта / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Полтава, 2017. Вип. 1. С. 62–73.
URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/7919.
6. Борова Т. А. Розвиток професіоналізму у науково-педагогічних працівників шляхом коучингово-моніторинговою технологією адаптивного управління. Імідж сучасного педагога. 2019. Вип. 5 (188). С. 6–11.
URL: http://isp.poippo.pl.ua/article/view/182686.
7. Адаптивне управління: міжгалузеві зв’язки, науково-прикладний аспект : колект. моногр. / Г. В. Єльникова, Т. А. Борова, З. В. Рябова та ін. ; за заг. і наук. ред. Г. В. Єльникової. Харків : Мачулін, 2017. 440 с.
8. Фесік Л. Модель адаптивного управління вищим навчальним закладом І рівня акредитації. Теорія та методика управління освітою. 2013. Вип. 10.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ttmuo_2013_10_46.
9. Немченко С. Г. Теоретичні і методичні засади підготовки керівника загальноосвітнього закладу до рефлексивного управління у педагогічних університетах : монографія. Бердянськ, 2017. 408 с.
10. Свєтлорусова А. В. Професійна підготовка магістрів управління навчальним закладом на засадах рефлексивного підходу: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. Київ, 2009. 261 с.
11. Bush T. Preparation and induction for school principals: Global perspectives. Management in Education. 2018. Vol. 32. Іssue 2. P. 66–71.
URL: https://doi.org/10.1177/0892020618761805.
12. Delgado C., Venkatesh M., Castelo Branco M., Silva T. Ethics, responsibility and sustainability orientation among economics and management masters’ students. International Journal of Sustainability in Higher Education. 2019. Vol. 21. № 2, P. 181–199.
URL: https://doi.org/10.1108/IJSHE-02-2019-0058.
13. Lambert M., Bouchamma Y. Leadership requirements for school principals: similarities and differences between four competency standards. Canadian Journal of Educational Administration and Policy. 2019. Vol. 188. P. 53–68.
URL: https://journalhosting.ucalgary.ca/index.php/cjeap/article/view/43249.
14. Стандарт вищої освіти України за спеціальністю 073 «Менеджмент» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. [Чинний від 2019-07-10]. Вид. офіц. Київ : МОН України, 2019. (Інформація та документація).
URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/073-menedzhment-magistr.pdf.
15. Сугаков В. Й. Основи синергетики. Київ : Обереги, 2001. 287 с.
16. Украинцев Б. С. Особенности самоуправляемых систем. Киев : Знание, 1970. 48 с.
17. Єльникова Г. В. Наукові основи адаптивного управління закладами та установами загальної середньої освіти : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01. Київ, 2005. 443 с.
18. Розов В. И. Психологический анализ адаптивности в экстремальных условиях : дисc. … канд. психол. наук : спец. 19.00.01. Киев, 1993. 146 с.