УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
1’2020

Лондар С. Л.
https://orcid.org/0000-0003-1838-288X
Шаповалова О. О.
https://orcid.org/0000-0002-0182-5536
Пронь Н. Б.
https://orcid.org/0000-0002-9413-8793

РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ: КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Повний текст (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Стаття присвячена дослідженню сучасного стану ринку освітніх послуг в Україні. Увагу зосереджено на особливостях організації вітчизняної системи вищої освіти для навчання іноземних студентів. З метою визначення переваг та перешкод, пов’язаних із здобуттям вищої освіти іноземними студентами в Україні, проведено аналіз статистичних матеріалів Українського державного центру міжнародної освіти як офіційного представника Міністерства освіти і науки України з питань навчання іноземних студентів в Україні. Обґрунтовано доцільність упровадження в українських ЗВО «університетських освітніх агентів» на противагу приватним освітнім агентам, які надають відповідні послуги іноземним студентам. Особливу увагу акцентовано на необхідності реалізації ефективної інформаційної кампанії з метою популяризації української вищої освіти серед іноземних студентів шляхом розміщення відповідної інформації на вебсторінці Міністерства освіти і науки України, а також на офіційних вебсторінках дипломатичних місій України в іноземних країнах. Розглянуто процедуру легалізації іноземних документів про освіту в Україні. Проведено SWOT-аналіз надання освітніх послуг в Україні для іноземних студентів. Окреслено конкурентні переваги, а також сучасні виклики на ринку освітніх послуг України. Надано рекомендації для покращення якості надання освітніх послуг у сфері вищої освіти України для розширення контингенту іноземних студентів.
Ключові слова: ринок освітніх послуг в Україні, вища освіта, іноземні студенти, освітні агенти, експорт вищої освіти, освітня політика України.

https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-1-5-22

Посилання:
1. UNESCO, 2019.
URL: http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?queryid=172. Data extracted on 08 April 2020 from UIS.Stat.
2. Bista, Krishna (2018). International Student Mobility and Opportunities for Growth in the Global Marketplace. IGI Global.
DOI: 10.4018/978-1-5225-3451-8/.
3. Teichler, Ulrich (2017). Internationalisation Trends in Higher Education and the Changing Role of International Student Mobility. Journal of international mobility. No. 1(5).
URL: https://www.cairn.info/revue-journal-of-international-mobility-2017-1-page-177.htm/.
4. Білик О. М. Соціалізація іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу України : монографія. Харків : Майдан, 2016. 336 с.
5. Вербицька А. В. Проект національної стратегії інтернаціоналізації вищої освіти України: інтегрована модель. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. Вип. 11.
DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.24.
6. Gryshova I., Demchuk N., Koshkalda I., Stebliuk N., Volosova N. (2019). Strategic Imperatives of Managing the Sustainable Innovative Development of the Market of Educa­tional Services in the Higher Education System. Sustainability No. 11 (24).
DOI: 10.3390/su11247253.
7. Дебич М. А. Теоретичні засади інтернаціоналізації вищої освіти: міжнародний досвід : монографія. Ніжин : ПП Лисенко. 2019. 408 с.
8. Лозовий В. С. Україна на міжнародному ринку освітніх послуг вищої освіти : аналіт. записка.
URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1695/.
9. Лондар С. Л. Визначення конкурентних переваг здобуття вищої освіти в країнах-конкурентах України на ринку освітніх послуг для іноземних студентів : аналіт. записка. Київ : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2020.
10. Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-метод. конф., м. Тернопіль, 2–4 трав. 2018 р. / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Тернопіль, 2018. 155 с.
11. Ринок освітніх послуг: виклики сучасності : зб. матеріалів наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, 11 черв. 2019 р. Київ : АПСВТ, 2019. 98 с.
12. Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році : наказ Міністерства освіти і науки України від 11.10.2019 № 1285.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1192-19.
13. Український державний центр міжнародної освіти : офіц. вебсайт.
URL: https://studyinukraine.gov.ua/.
14. Іноземні студенти в Україні: статистичні дані, 2020 / уклад. О. О. Шаповалова. Київ : УДЦМО, 2020. 60 с.
15. QS World University Rankings 2020.
URL: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020.
16. The Times Higher Education World University Rankings 2020.
URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/UA/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats.
17. Medical Council of India, MCI.
URL: https://www.mciindia.org/CMS/.
18. Indian students find strength in numbers at Ukrainian medical schools.
URL: https://www.kyivpost.com/business/indian-students-find-strength-in-numbers-at-medical-schools.html.
19. Агенти. Український державний центр міжнародної освіти : вебсайт.
URL: https://studyinukraine.gov.ua/en/agents/.
20. Іноземні дипломатичні установи України. Міністерство закордонних справ України : вебсайт.
URL: https://mfa.gov.ua/diplomatichni-ustanovi/inozemni-diplomatichni-ustanovi-v-ukrayini/.
21. Апостиль на документи про освіту. ДП «Інформаційно-іміджевий центр» : вебсайт.
URL: https://apostille.in.ua/ua/.
22. The Hague Convention of 5 October 1961.
URL: https://assets.hcch.net/docs/b12ad529-5f75-411b-b523-8eebe86613c0.pdf.
23. The Hague Conference on Private International Law.
URL: https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41.