УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
1’2021

Лондар Л. П.
https://orcid.org/0000-0002-0873-5664

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ ЗА РАХУНОК РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті представлено результати дослідження можливостей розвитку людського капіталу за рахунок використання фінансових важелів держави. Проаналізовано ефективність бюджетної політики стосовно фінансового забезпечення охорони здоров’я та освіти як галузей, котрі відіграють ключову роль у створенні людського капіталу, необхідного для реформування й інноваційного розвитку економіки. Показано, що бюджетне фінансування цих галузей в Україні є недостатнім та істотно меншим порівняно не лише зі світовою практикою, а й із нормами, встановленими вітчизняним законодавством. Запропоновано заходи з підвищення ефективності зусиль уряду щодо розвитку людського капіталу, передусім збільшення обсягу бюджетних ресурсів, котрі спрямовуються на вказані цілі, за рахунок забезпечення належної функціональності державних фінансів. Розв’язання таких завдань перебуває, зокрема, в площині вдосконалення бюджетної політики держави, яка полягає в поліпшенні бюджетного планування і прогнозування щодо отримання фінансових ресурсів для сектору освіти та охорони здоров’я; посиленні інституційної спроможності й дієвості регуляторних механізмів; поглибленні взаємодії та координації інституцій із управління державними фінансами та органів місцевого самоврядування стосовно зміцнення системи охорони здоров’я й освіти; забезпеченні прозорості використання коштів та дієвого нагляду за їх цільовим спрямуванням. Зокрема, зазначено, що додаткові бюджетні кошти для соціально-економічного розвитку можуть з’явитися за умови зниження боргового навантаження й витрат на обслуговування державного та гарантованого державою боргу, подолання бюджетних дисбалансів Пенсійного фонду, підвищення ефективності співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.
Ключові слова: людський капітал, індекс людського розвитку, видатки зведеного бюджету, рівень боргового навантаження, обсяг ВВП на одну особу, валовий зовнішній борг, фінансові важелі.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-1-21-38
Посилання:
1. Solow R. M. Growth theory: an exposition. New York ; Oxford : Oxford University Press, 2000.
2. Ramsey F. A Mathematical Theory of Saving. Economic Journal. 1928. Vol. 38. P. 543-559.
3. Cass D. Optimum Growth in an Aggregate Model of Capital Accumulation. Review of Economic Studies. 1965. Vol. 32. Issue 3. P. 233-240.
4. Human Development Report 2019. Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf.
5. Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_LUD_KAPITAL.pdf.
6. Марина Лазебна: Україна в рік пандемії піднялась на 17 позицій в глобальному рейтингу за індексом соціального прогресу. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/marina-lazebna-ukrayina-v-rik-pandemiyi-pidnyalas-na-17-pozicij-v-globalnomu-rejtingu-za-indeksom-socialnogo-progresu.
7. Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення : Закон України від 19.10.2017 № 2168–VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text.
8. Видатки зведеного бюджету України за роками. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/cons/expense/.
9. Бюджет України – 2019 : стат. зб. М-ва фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik.
10. Україна: огляд реформи фінансування системи охорони здоров’я 2016–2019: спільний звіт ВООЗ та Світового банку. URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/425340/WHO-WB-Joint-Report_UKR_Full-report_Web.pdf.
11. Демографічна та соціальна статистика. Населення та міграція. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/ds.htm.
12. Основные показатели здоровья в Европейском регионе ВОЗ 2019. В центре внимания: Здоровье-2020. URL: https://www.euro.who.int/ru/data-and-evidence/evidence-resources/core-health-indicators-in-the-who-european-region/core-health-indicators-in-the-who-european-region-2019.-special-focus-health-2020.
13. Освіта в Україні: базові індикатори : інформ.-стат. бюл. / МОН. 2018. URL: http://ru.osvita.ua/doc/files/news/617/61743/1serpkonf-informatsiyniy-byuleten.pdf.
14. Звіт про виконання Державного бюджету України за 2020 рік. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/news/u_minfini_vidzvituvali_pro_vikonannia_derzhavnogo_biudzhetu_ukraini_za_2020_rik-2781.
15. Наукова та науково-технічна діяльність в Україні у 2019 році : наук.-аналіт. доповідь. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/
2020/08/13/nadnaukaza2019-stisnuto.pdf.
16. Боргова статистика. URL: https://mof.gov.ua/uk/borgovi-pokazniki-st.
17. Забезпечення боргової стійкості України щодо впливу зовнішніх шоків із використанням передового міжнародного досвіду. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2019-11/analit-londar-economy-7-2019-1.pdf.
18. Про затвердження Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2019–2022 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 473. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/473-2019-%D0%BF#Text.
19. Наближення вітчизняної системи управління борговими ризиками до стандартів ЄС. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/nablizhennya-vitchiznyanoi-sistemi-upravlinnya-borgovimi-rizikami-do.
20. Проблеми та перспективи зміцнення стійкості фінансової системи України : аналіт. доповідь. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-02/e_book_zhalilo_2-sait-2_0.pdf.
21. Лондар Л. Міжнародна фінансова підтримка процесів структурного реформування економіки України. Стратегічні пріоритети. 2019. № 50 (2). С. 79–90. URL: https://niss-priority.com/index.php/journal/article/view/255.
22. За останні 6 років Україна заплатила МВФ понад 65 млн доларів за неотримані транші – НБУ. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2021/03/23/672228/.
23. The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives – The Future of Medical Innovation. URL: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/gii-full-report-2019.pdf.