УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
1’2021

Чижевський Б. Г.
https://orcid.org/0000-0002-7878-1180

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕМОКРАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Актуальною проблемою у світі й Україні є переосмислення методологічних засад демократичного управління закладом освіти. У статті наведено результати вивчення таких засад на основі визначення науково-теоретичних підходів і практики управління на рівні закладу освіти, району, держави й законодавства. Використано загальнонаукові методи дослідження, такі як аналіз, порівняння, синтез, індукція, дедукція. Проаналізовано методологічні засади демократичного управління закладом освіти незалежно від підпорядкування, типу та форми власності. Розкрито філософську сутність і глибину поняття «засади демократичного управління закладом освіти». Метою статті є огляд філософських досліджень управління закладом освіти та окреслення методологічних підходів до визначення ключових параметрів демократичного управління закладом освіти. Головною проблемою є з’ясування впливу співвідношення і взаємодії держави, суспільства й особистості на демократичність процесів у закладі освіти та забезпечення оптимального співіснування і співжиття людини й природи. Окреслено діапазон трактування методологічних засад демократичного управління закладом освіти. Зроблено акцент на пріоритетності його діяль­ності та стабільного розвитку на демократичних засадах. Виявлено закономірності формування методологічних засад демократичного управління закладом освіти. Наголошено на значущості такого управління для особистості, суспільства й держави.
Ключові слова: філософія, філософія освіти, методологія, педагогіка, засади, демократія, заклад освіти.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-1-5-20

Посилання:
1. Кондаков М. И. Теоретические основы школоведения. М. : Педагогика, 1982. 192 с.
2. Парсонс Т. О структуре социального действия. М. : Академический проект, 2002. 880 с.
3. Філософія : підручник / за заг. ред.: М. І. Горлача, В. Г. Кременя, В. К. Рибалка. Харків : Консум, 2000. 672 с.
4. Лутай В. С. Філософія сучасної освіти : навч. посіб. Київ : Центр «Магістр – S» Творчої спілки вчителів України, 1996. 256 с.
5. Спиркин А. Г. Основы философии : учеб. пособ. для вузов. М. : Политиздат, 1988. 592 с.
6. Губерський Л. В., Кремень В. Г., Ільїн В. В. Філософія: історія, суспільство, освіта. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2011. 591 с.
7. Стрезикозин В. П. Руководство учебным процессом в школе. Планирование и организация работы. М. : Просвещение, 1972. 271 с.
8. Вебер М. Избранные произведения. М. : Прогресс, 1990. 808 с.
9. Міжнародні системи та глобальний розвиток : підручник / В. А. Манжола та ін. ; за ред.: Л. В. Губерського, В. А. Манжоли. 2-ге вид., перероб. та доп. Київ : Знання, 2014. 526 с.
10. Нариси історії філософії на Україні / гол. ред. кол. Д. Х. Острянин. Київ : Наук. думка, 1966. 655 с.
11. Подорожна Т. С. Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2016. 536 с.
12. Філософський енциклопедичний словник / гол. ред. кол. В. І. Шинкарук. Київ : Абрис, 2002. 742 с.
13. Платон. Сочинения : в 3 т. / под общ. ред.: А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса ; пер. с древнегреч. М. : Мысль, 1972. Т. 3. Ч. 2. 678 с.