УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
2’2020

Мельник С. В.
https://orcid.org/0000-0002-5724-2428

ЗАРУБІЖНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ КАДРОВИХ ПОТРЕБ У ФАХІВЦЯХ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті досліджено основні методологічні підходи до прогнозування потреби у кадрах загалом, та у фахівцях зокрема, що застосовуються міжнародними аналітиками та експертами. Окреслено слабкі та сильні сторони десяти проаналізованих підходів. Здійснено аналітичний огляд найбільш значущих вітчизняних досліджень відповідного спрямування, проаналізовано переваги та ризики застосування на практиці їх інструментарію у подальших дослідженнях. Запропоновані рекомендації щодо використання зарубіжних та українських напрацювань при формуванні системи прогнозування кадрових потреб. Зроблено висновок, що комбінування різних методів дозволить висвітлити якомога більшу кількість відповідних аспектів проблеми. Найбільш перспективним підходом при визначенні кадрових потреб у фахівцях з огляду на рівень доступності даних в Україні визначено комбінацію методу визначення співвідношення чисельності безробітних і зайнятих та методу із застосуванням кривої Беверіджа. Підсумовуючи національний досвід формування прогнозів кадрових потреб у фахівцях за теперішніх умов (брак фінансування, відсутність багатьох необхідних офіційних даних тощо) автор констатує, що найбільш оптимальними є методичні підходи щодо визначення відповідності обсягів та професійно-кваліфікаційної структури підготовки кадрів у закладах освіти відповідно до потреб регіонального ринку праці.
Ключові слова: збалансованість, методологічні підходи, попит та пропозиція робочої сили у професійному розрізі, прогнозування кадрових потреб, спеціальність.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-2-5-28

 

Посилання:
1. European Skills/Competences, Qualifications and Occupations (ESCO). URL: https://ec.europa.eu/esco/portal/home.
2. International Standard Classification of Occupations (ISCO). URL: https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm.
3. International Standard Classification of Education (ISCED) 2011. URL: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-2011-en.pdf.
4. EUROPASS. URL: https://europass.cedefop.europa.eu/.
5. Johansen, J. and Gatelli, D. Measuring mismatch in ETF partner countries: a metho­dological note. 2012. URL: https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/measuring-mismatch-etf-partner-countries-methodological.
6. Бахрушин В. Є. Методи аналізу даних : навч. посіб. Запоріжжя : КПУ, 2011. 268 с. URL: http://web.kpi.kharkov.ua/auts/wp-content/uploads/sites/67/2017/02/DAMAP_Ivashko_posobie2.pdf.
7. Дослідження «Аналіз державної політики зайнятості». Лабораторія законодавчих ініціатив : вебсайт. URL: https://parlament.org.ua/2005/08/16/employment-policy-research-ukraine/.
8. Економічна активність населення України 2018 : статист. зб. / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/zb_EAN_2018.pdf.
9. Завіновська Г. Т. Економіка праці : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2003. URL: http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-24/.
10. Державний центр зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/68.
11. Підтримання темпу процесу децентралізації в Україні. ОЕСD (2018). URL: https://read.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/9789264301481-uk#page1.
12. Довгань Л. Є., Ведута Л. Л., Мохонько Г. А. Технології управління людськими ресурсами : навч. посіб. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 512 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25275/1/TULR_navch_posibn.pdf.
13. Колот А. М. Мотивація персоналу : підручник. URL: https://www.twirpx.com/file/124838/.
14. Аналітичний звіт щодо професійно-кваліфікаційного прогнозування в Україні. Робочий проект для обговорення 9 листопада 2017 р. у м. Києві. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/2-analitichniy-zvit-shchodo-profesiyno-kvalifikatsiynogo-prognozuvannya-v-ukraini.pdf.
15. Староста В. І., Товканець Г. В. Методологія та методи науково-педагогічних досліджень : навч.-метод. посіб. Мукачево : МДУ, 2015. 64 с.
16. Freeman, R. B. The overeducated American, Academic Press, New York, 1976.
17. Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика : навч. посіб. Рівне : Овід, 2012. 352 c. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/9019/1/Sysoieva%20Osvitni%20s.pdf.
18. Оцінка попиту на професії, які затребувані на ринку праці. URL: http://kiis.com.ua/materials/pr/20151230_PROON/Report_Employment_KIIS_final_ukr.pdf.
19. Карпіо Х., Купець О., Мюллер Н., Олефір А. Навички для сучасної України. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/808141497006924267/text/111553-UKRANIAN-PUBLIC-SkillsformodernUkraineUKR.txt.
20. Вивчення попиту на робочу силу на підприємствах Львівської та Донецької областей. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/4-vivchennya-potrebi-v-kadrakh-u-vugilnikh-regionakh-lvivskoi-ta-donetskoi-oblastey.pdf.
21. Аналіз потреб ринку праці, викликів та можливостей на території Східної України. URL: http://ipq.org.ua/ua/news/341.
22. Кваліфікаційна мапа України. URL: http://www.futureskills.org.ua/ua/about-project.
23. Комплексний аналіз регіонального ринку праці Луганської області. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/comprehensive-analysis-of-the-regional-labour-market-in-luhansk-.html.
24. Комплексний аналіз регіонального ринку праці Донецької області. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/comprehensive-analysis-of-the-regional-labour-market-in-donetsk-.html.
25. Комплексний аналіз системи професійно-технічної освіти в Луганській області. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/recovery-and-peacebuilding/analysis-of-the-vocational-education-and-training-system-in-luha.html.