УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
5’2021

Рогова В. Б.
https://orcid.org/0000-0002-3978-4063
Лондар С. Л.
https://orcid.org/0000-0003-1838-288X

УПРАВЛІНСЬКІ ІНДИКАТОРИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ SOLID INFO ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті розглядаються нові підходи щодо підвищення ефективності проведення освітньої політики в Україні шляхом забезпечення органів управління освітою інноваційними інструментами управління, що дають реальну картину стану системи освіти та покращують управління її розвитком. Обґрунтовується, що таким інноваційним інформаційним управлінським інструментом може бути сукупність управлінських індикаторів розвитку освіти Solid Info. За їх допомогою управлінці національного рівня ідентифікують проблеми в розрізі регіонів, а управлінці обласного рівня можуть ідентифікувати найвужчі місця в розвитку освіти територіальних громад (міських, селищних, сільських). Застосування ризик-орієнтованого підходу та візуалізації індикаторів Solid Info у вигляді теплової матриці полегшує їх використання для виявлення й контролю негативних явищ і процесів у сфері освіти, дає змогу відстежу­вати їх зміни та виокремлювати значимі для управління тенденції. Наведено перелік індикаторів Solid Info, створених методом експертних оцінок групою фахівців Міністер­ства освіти і науки України, обласних управлінь освіти та науковців ДНУ «Інститут освітньої аналітики».
Ключові слова: система освітніх управлінських індикаторів (Solid Info), освітня політика, ПАК «АІКОМ», регіони України, ризик-орієнтований підхід, теплова матриця.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-5-5-17

Посилання:
1. OECD. Handbook for Internationally Comparative Education Statistics: Concepts, Standards, Definitions and Classifications. Paris : OECD, 2004. 271 p.
2. Education at a Glance 2014: OECD Indicators. OECD, 2014. URL: https://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf.
3. Knowledge Assessment Methodology. Knowledge for Development. World Bank Group. 2012. URL: http://www.worldbank.org/.
4. Education Management Information Systems (EMIS). Operational Guide to Using EMIS to Monitor SDG 4. UNESCO-UIS. 2020. URL: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/operational_guide_to_using_emis.pdf.
5. Data collection and system-wide monitoring (EMIS). URL: https://www.endvawnow.org/en/articles/1746-data-collection-and-system-wide-monitoring-emis-.html.
6. Лондар С. Л., Горна М. О. Розвиток міжнародної статистики освіти для забезпечення моніторингу досягнення 4-ї Цілі сталого розвитку. Освітня аналітика України. 2021. № 2 (13). С. 5–19. URL: https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/1_Londar_Gorna_213_2021_5_19.pdf.
7. Ковтунець В. Формування стратегії розвитку освітньої статистики в Україні. Освітня аналітика України. 2018. № 1 (2). С. 5–10. URL: https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/5_10_Kovtunec.pdf.
8. Smith Th. M., Baker D. P. Worldwide growth and institutionalization of statistical indicators for education policy-making. Peabody Journal of Education. 2001. No. 76 (3-4). P. 141-152.
9. Alsarmi A. M., Al-Hemyari Z. A. Quantitative and qualitative statistical indicators to assess the quality of teaching and learning in higher education institutions. International Journal of Information and Decision Sciences. 2014. No. 6 (4). P. 369-392.
10. Draper D., Gittoes M. Statistical analysis of performance indicators in UK higher education. Journal of the Royal Statistical Society. Series A: Statistics in Society. 2004. No. 167 (3). P. 449-474.
11. Tang X., Qiao J.-H. Statistical Model of Online Educational Resource Allocation for Coordinated Development of Regional Economy. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering. 2021. P. 264-276.
12. Luneva E. V. Key performance indicators (KPI) system in education. Asian Social Science. 2015. No. 11 (8). P. 194-200.
13. Соколов А. В. Сучасні підходи до оцінки якості державного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2014. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=901.
14. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
15. Про затвердження і введення в дію переліку національних освітніх індикаторів ефективності та якості загальної середньої освіти та методології їх обрахунку : наказ Міністерства освіти і науки України від 19.09.2016 № 1116. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1116729-16#Text.