ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА ТА ОСВІТА ДОРОСЛИХ
3’2021

Мельник С. В.
https://orcid.org/0000-0002-5724-2428

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІДСУТНОСТІ МЕРЕЖІ ЦЕНТРІВ З НЕЗАЛЕЖНОГО ПРИСВОЄННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ

Повний тест (pdf)
Мова: українська
Анотація. У статті розглянуто авторські підходи щодо організації визначення за межами формальної освіти професійної придатності випускників закладів освіти в умовах відсутності дієвої мережі кваліфікаційних центрів та інших інституцій відповідного спрямування. Такий підхід особливо важливий для працевлаштування та формування професійної кар’єри випускників закладів вищої освіти, в чиїх дипломах про освіту останніми роками зазначається тільки освітня кваліфікація. Професійна ж кваліфікація (крім так званих регульованих професій і спеціальностей) повинна бути присвоєна вже після їх випуску, тобто незалежними оцінювачами чи роботодавцями. Автором адаптовано для українських реалій методологію, структуру та описи Інформаційної мережі занять США (Occupational Information Network). Запропонований і апробований автором підхід може стати для роботодавців та провайдерів освітніх послуг дієвим інструментом оцінювання випускників закладів освіти, перед­усім за тими спеціальностями, за якими не визначається отримання професійної кваліфікації після навчання. Набір індикаторів із їх описами надалі може застосовуватись як новоствореними кваліфікаційними центрами при формуванні інструментів оцінювання професійних кваліфікацій, так і розробниками професійних стандартів та стандартів освіти і професійно орієнтованих освітніх програм.
Ключові слова: експерти, еталонні значення, індикатори груп вимог до професії, компетентності, оцінювання, професійні кваліфікації, шкала рівнів оцінювання.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-3-42-57

Посилання:
1. Інформаційна мережа занять США. URL: https://www.onetonline.org/.
2. Національна база даних з професійного ліцензування. URL: https://www.ncsl.org/research/labor-and-employment/occupational-licensing-statute-database.aspx.
3. Міжнародна стандартна класифікація занять 2008 року (ISCO-08). URL: https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/.
4. Європейська класифікація занять, кваліфікацій та навичок (ESCO). URL: https://ec.europa.eu/esco/portal/home.
5. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
6. Деякі питання Національного агентства кваліфікацій : постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 1029. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-nacionalnogo-agentstva-kvalifikacij.
7. Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання : постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 765. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/765-2020-%D0%BF.
8. Про затвердження переліку спеціальностей, здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких запроваджено додаткове регулювання : наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2020 № 673. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-pereliku-specialnostej-zdobuttya-stupenya-osviti-z-yakih-neobhidne-dlya-dostupu-do-profesij-dlya-yakih-zaprovadzheno-dodatkove-regulyuvannya.
9. Реєстр професійних стандартів. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&isSpecial=True&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv.
10. Про затвердження Правил сертифікації фахівців з неруйнівного контролю : наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 10.12.2012 № 1387. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0010-13#Text.
11. Порядок роботи Кваліфікаційної комісії, видавання й анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника й інженера-геодезиста : затв. наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28.11.2012 № 739. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2039-12#Text.
12. Методика визначення вартості робіт з акредитації та моніторингу : наказ Міністерство економічного розвитку і торгівлі України від 05.09.2012 № 973. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1589-12#Text.
13. Методичні рекомендації щодо критеріїв оцінювання професійних знань, умінь і навичок, переліку засобів вимірювання професійних знань, умінь і навичок, анкет самооцінювання за результатами неформального професійного навчання : схвалені на засіданні Міжвідомчої робочої групи з розробки нормативно-правових актів з питань підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, протокол № 1 від 24.09.2015. URL: https://www.msp.gov.ua/news/8111.html.
14. Європейський фонд освіти: інформаційні матеріали для України. URL: https://openspace.etf.europa.eu/blog-posts/etf-bridging-support-ukraines-vocational-education-and-training-system-and.
15. Методичні рекомендації щодо процесу оцінювання та підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями : схвалені на засіданні Міжвідомчої робочої групи з розробки нормативно-правових актів з питань підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, протокол № 1 від 09.12.2016. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/08/Metodrekomendatsiyi-protsedura-otsinyuvannya.pdf.
16. Опис найбільш вживаних професій / за ред. С. В. Мельника. Київ : Media Про, 2007. 304 с.
17. Мельник С. В. Освітньо-професійні стандарти у контексті реформування системи підготовки кадрів : монографія. Луганськ : ТОВ «Віртуальна реальність», 2008. 278 с.
18. Мельник С. В. Методичні підходи щодо визначення мотивації вивільнюваних працівників вугільних підприємств до працевлаштування та визначення їхньої професійної придатності для цього. URL: https://smelnikukr.com/all_materials/.
19. Панцир С. І., Мельник С. В. Якою має бути державна політика України щодо шахтарів за умов масового закриття вугледобувних підприємств? (Policy Paper). Європейський інформаційно-дослідницький центр, 2016. 55 с. URL: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29233.pdf.