ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ТА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
5’2021

Лєснікова М. В.
https://orcid.org/0000-0003-2802-973X

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Протягом 2011–2020 рр. спостерігалася стійка тенденція зменшення чисельності учнів і слухачів, прийнятих на навчання до закладів професійної (професійно-технічної) освіти (П(ПТ)О). Головною причиною небажання молоді та дорослих здобувати робітничі професії є стереотип щодо їх непрестижності. Однак за результатами вступної кампанії 2021 р., уперше за останніх 10 років, зафіксоване зростання кількості вступників до закладів П(ПТ)О. Цьому сприяли такі кроки: надання вступникам можливості освоїти інтегровані, укрупнені професії, що допоможуть їм оволодіти широкими кваліфікаціями й компетенціями; запровадження мережевої форми здобуття освіти; надання можливості здобути професійні кваліфікації за дуальною формою навчання; активна профорієнтаційна робота серед учнівської молоді; створення навчально-практичних центрів (НПЦ); побудова оптимізованої мережі закладів П(ПТ)О. Статистичне дослідження результатів вступної кампанії до цих закладів засвідчило, що лідерами за чисельністю осіб, прийнятих на навчання до закладів П(ПТ)О, осіб, які здобувають П(ПТ)О за дуальною формою навчання, за кількістю створених НПЦ є Львівська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Одеська, Запорізька, Вінницька області та м. Київ, де обсяги підготовки кваліфікованих робіт­ників вищі, ніж у решті регіонів України.
Ключові слова: заклади професійної (професійно-технічної) освіти, система професійної (професійно-технічної) освіти, престижність, професійна орієнтація, інтегрована професія, навчально-практичні центри, дуальна освіта.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-5-79-90

Посилання:
1. Ничкало Н. Г. Неперервна професійна освіта у контексті теорії людського капіталу. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/159616065.pdf.
2. Концепція Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022–2027 роки. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadske-obgovorennya/2021/04/30/proyektkontseptsiyiderzhtsilovoyisotsprohramyrozvytkuprofosvity2022-2027.docx.
3. Палига О. В., Притула І. А. Модернізація професійної освіти в Україні / Департамент освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації ; ДНЗ «Василівський професійний ліцей». Василівка, 2016. URL: http://vpl57.zp.ua/file/IYPNowfQ.
4. Ткачук А. Професійна освіта в сучасних умовах. Погляд збоку. Громадський простір : вебсайт. 2020. URL: https://www.prostir.ua/?library=profesijna-osvita-v-suchasnyh-umovah-pohlyad-z-boku-chastyna-2.
5. Довганик Н. М., Чалюк Ю. О. Критерії соціальної стратифікації. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/36036/mddfs_21_59.pdf?sequence=1.
6. Радкевич В. Наукові засади підвищення престижності вітчизняної професійної освіти. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Сер. : професійна педагогіка. Павлоград : ТОВ «ІМА-прес», 2017. № 13. URL: https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/article/view/92/776.
7. Никоненко А. В. Чинники формування дефіциту робітничих кадрів на підприємствах України. Управління персоналом і економіка праці: теорія та практика : монографія. Київ : Виниченко, 2014. С. 228–245. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/15521.
8. Калюжна І. Психологічні чинники професійного самовизначення старшокласників : автореф. дис. … канд. психол. наук. Київ, 2019. 22 с. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28994/.
9. Лузан П. Г., Кравець Ю. І., Пятничук Т. В. Формування змісту професійного навчання кваліфікованих робітників з інтегрованих професій : метод. посіб. Київ : Ін-т ПТО НАН України, 2012. 136 с.
10. Про затвердження положення про інституційну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2019 № 1552. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-institucijnu-formu-zdobuttya-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti.
11. Освіта в незалежній Україні: розвиток та конкурентоспроможність : інформ.-аналіт. зб. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/Osvita-v-nezalezhnij-Ukraini-19.08.2021_FINAL-1.pdf.
12. Кочубей Т. Д., Міщенко М. С. Сучасні підходи до проблеми профорієнтаційної роботи. Габітус. № 26. С. 85–88. DOI: https://doi.org/10.32843/2663-5208.2021.26.15.
13. Методичні рекомендації щодо оптимізації мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти : проєкт. URL: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2021/08/HO.proyekt.Metod_.rekom_.optym_.zakl_.P-PT-O.27.08.pdf.
14. Валентин Мондриївський: У Києві створять 13 комунальних професійних коледжів. Київська міська рада : вебсайт. URL: https://kyivcity.gov.ua/news/valentin_mondrivskiy_u_kiyevi_stvoryat_13_komunalnikh_profesiynikh_koledzhiv/.