ВИЩА ОСВІТА
5’2021

Ворона В. О.
https://orcid.org/0000-0002-6944-3833

РЕГУЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Досліджено проблематику ефективності освітньої діяльності закладів вищої освіти (ЗВО) України та вплив міжнародних і національних правових інститутів, що мають бути методологічним підґрунтям у сфері вищої освіти. Проаналізовано нормативно-правове регулювання освітньої діяльності ЗВО, їх відповідність вимогам сучасної економіки. Зазначено інститути, що регулюють і впливають на освітню діяльність ЗВО та є обов’язковими до виконання. Розглянуто останні наукові публікації й рекомендації щодо системного підходу до проблем нормативно-правового регулювання ефективності освітньої діяльності в умовах університетської автономії, які мають розв’язуватися за допомогою системи моніторингу ЗВО (внутрішніх індикаторів ефективності). Наголошено на ролі послуг у сфері вищої освіти та інноваційних установок ЗВО у сприйнятті ефективності (якості) цих послуг між їх виробником (заклад вищої освіти) та споживачем (здобувач вищої освіти). Підкреслено важливість подальшого дослідження основної проблеми підвищення ефективності освітньої діяльності ЗВО, що полягає в зміні організаційно-правового статусу відповідно до вимог міжнародних і національних інститутів сучасної економіки.
Ключові слова: класифікація інституційних секторів економіки, нормативно-правові акти у сфері вищої освіти, нормативно-правове регулювання ефективності освітньої діяльності, Система національних рахунків 2008.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-5-51-65

Посилання:
1. Human Development Report 2020. United Nations Development Programme. URL: http://hdr.undp.org/en/2020-report.
2. Ефективне фінансування освіти – запорука її розвитку / Ю. М. Вітренко, В. О. Ворона та ін. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні : монографія / за заг. ред В. Г. Кременя. Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. С. 157–163. URL: https://lib.iitta.gov.ua/726223/1/nac%20dopovid%202021%20color%201%20%281%29.pdf.
3. Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v457a609-10#Text.
4. Економічні відносини у системі вищої освіти: модернізація в умовах інноваційної економіки : монографія / Ю. Вітренко, В. Ворона, Д. Кірієнко та ін. ; за ред. Ю. Вітренка. Київ : Ін-т вищої освіти НАПН України, 2017. 179 с. URL: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/mon_Ek_vidnosyny_VO-Ukrainy_Modernizac_IVO-2017-179p_avtors-kolektiv.pdf.
5. Механізми розширення фінансової автономії закладів вищої освіти України : кол. монографія / Ю. Вітренко, І. Власова, В. Ворона та ін. ; за заг. ред. Ю. Вітренка. Київ : Ін-т вищої освіти НАПН України, 2020. 240 c. https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/Mekhanizmy-fin-avtonomii-zVO-Ua_mon_IVO-2020-240p_avtors-kollektiv.pdf.
6. Вітренко Ю. М. Освіта як вид економічної діяльності. Економіка України. 2011. № 10. С. 4–15.
7. Вітренко Ю. М. Освіта України в Системі національних рахунків. Вища освіта України. 2013. № 3 (50). С. 9–22. URL: https://wou.npu.edu.ua/images/arhiv/2013/WOU_3_2013.pdf.
8. Ворона В. О. Визначення організаційно-правового статусу ВНЗ відповідно до СНР 2008. Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій : зб. матеріалів Всеук­раїнської наукової конференції. Дніпро : СПД «Охотнік», 2017. С. 17–21. URL: http://www.twirpx.com/file/2386795/.
9. Вітренко Ю. М. Вимірювання результатів економічної діяльності державних і комунальних закладів вищої освіти України як суб’єктів сучасної ринкової економіки. Освітня аналітика України. 2019. Вип. 1 (5). С. 31–44. URL: https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/1_2019.pdf.
10. System of National Accounts 2008. URL: https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008.pdf.
11. Methodology of national education accounts. UNESCO. 2016. URL: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/methodology-of-national-education-accounts-2016-en.pdf.
12. Класифікація інституційних секторів економіки (КІСЕ) : наказ Державної служби статистики України від 03.12.2014 № 378. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_kise_2016.htm.
13. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (у редакції від 01.01.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.
14. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII (у редакції від 08.08.2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
15. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII (у редакції від 16.07.2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.
16. Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI (у редакції від 20.09.2015). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20150920#Text.
17. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування : Закон України від 06.12.2018 № 2646-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2646-19.
18. Результати моделювання формули розподілу видатків за статтею «Підготовка кадрів ЗВО та забезпечення діяльності їх баз практики» на 2021 рік. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/rozpodil-koshtiv-z-derzhavnogo-byudzhetu-mizh-zakladami-vishoyi-osviti-u-2020.
19. Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.