ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ
1’2022

Лондар С. Л.
https://orcid.org/0000-0003-1838-288X
Лондар Л. П.
https://orcid.org/0000-0002-0873-5664
Гайдук І. С.
https://orcid.org/0000-0003-3144-1469

НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Узагальнено підходи до оцінки рівня соціального розвитку суспільства, зокрема за допомогою індексу людського розвитку (ІЛР) та його трьох базових складових. Проаналізовано можливий суспільний вплив недержавного пенсійного забезпечення на людський розвиток. Для виявлення загальних закономірностей досліджено кореляцію між показниками, які охоплюють ВВП на одну особу, валове формування основного капіталу (інвестиції), окремі складові ІЛР, суму приватних пенсійних акти вів (ППА) для низки найбільших за недержавними пенсійними активами країн світу (Австралії, Канади, Японії, Нідерландів, Швейцарії, Великої Британії та США), а також, для порівняння, України. Значення кореляції між обсягами ППА та ВВП на одну особу для більшості розвинутих країн є доволі високим, що може свідчити про істотний вплив ППА на формування ВВП. Виявлено наявність чіткого часового лагу між формуванням ППА та інвестиціями, який становить близько одного року. Аналогічні показники у випадку України корелюють слабко, що може вказувати на практично відсутній вплив досі невеликих за обсягом ППА на економічне життя загалом і його гуманітарну складову зокрема. Виконано моделювання залежності середньої очікуваної тривало сті життя при народженні від ВВП на одну особу в міжнародних доларах за паритетом купівельної спроможності та залежності очікуваної тривалості здорового життя від обсягу державних витрат на охорону здоров’я. Надано пропозиції щодо розвитку сфери недержавного пенсійного забезпечення й підвищення рівня присутності в економіці України складової «довгих грошей».
Ключові слова: індекс людського розвитку, приватні пенсійні активи, внутрішні державні витрати на охорону здоров’я, оптимальний рівень ВВП на одну особу щодо середньої тривалості життя, оптимальний рівень видатків уряду на охорону здоров’я на одну особу, внутрішні державні витрати на освіту.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-1-5-18

Посилання:
1. Becker G. S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. New York : National Bureau of Economic Research ; Distributed by Columbia University Press, 1964.
2. Бородіна О. М. Людський капітал як основне джерело економічного зростання. Економіка України. 2003. № 7. С. 48–53.
3. Економічна енциклопедія : у 3 т. / уклад. Б. Д. Гаврилишин, О. А. Устенко та iн., ред. С. В. Мочерний. Т. 2. Київ : Академія, 2001. 848 с.
4. Грішнова О. А. Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутнісний взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку. Соціально-трудові відносини: теорія і практика. 2014. № 1. С. 34–40.
5. Давидюк Т. В. Трудові ресурси, трудовий потенціал, робоча сила, людський капітал: взаємозв’язок категорій. Вісник ДЖТУ. 2009. № 1 (47). С. 32–37.
6. Кендрик Дж. Совокупный капитал США и его формирование. М. : Прогресс, 1978. 275 с.
7. Лондар С. Л., Козарезенко Л. П. Рівень добробуту населення як складова розвитку людського потенціалу: можливості фінансового регулювання в Україні. Фінанси України. 2013. № 9. C. 45–59.
8. Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій / НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ; Держ. ком. статистики України ; Е. М. Лібанова (ред.). Київ, 2006. 356 с.
9. Лондар Л. П. Недержавне пенсійне забезпечення: особливості становлення в Україні : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки». Київ, 2011. 217 с.
10. Економічний словник-довідник / за ред. С. В. Мочерного. Київ : Femina, 1995. 367 с.
11. Sen A. K. Development as Freedom. New York : Oxford University Press, 1999. 366 p.
12. Стефанишин О. М. Людський потенціал економіки України : монографія. Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 315 с.
13. Thurow L. Investment in Human Capital. Belmont, 1970. 104 р.
14. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М. : Дело, 2002. 829 с.
15. Schultz T. Investment in Human Capital. The American Economic Review. 1961. Vol. 51. P. 1-17.
16. Education Statistics / The World Bank. URL: https://databank.worldbank.org/source/education-statistics-%5e-all-indicators.
17. Global Health Observatory / The World Health Organization. URL: https://www.who.int/data/gho/data/indicators.
18. Gross fixed capital formation / The World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.FTOT.CD.
19. Human Capital Index / The World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/HD.HCI.OVRL?end=2020&start=2020&view.
20. Human Development Data Center. URL: http://hdr.undp.org/en/data.
21. Pensions at a Glance 2019. OECD and G-20 Indicators. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pensions-at-a-glance-2019_b6d3dcfc-en.
22. Private pension assets. URL: https://data.oecd.org/pension/private-pension-assets.htm.
23. World Economic Outlook Database / The International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/select-countries?grp=2001&sg=All %20countries.
24. The Human Capital Project. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30498.
25. The Human Capital Index 2020 Update. Human Capital in the Time of COVID-19. URL: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/152967.pdf.
26. GDP per capita / The World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD.
27. Важливість розвитку людського капіталу у сучасному світі. Якою має бути стратегія України. URL: https://uifuture.org/publications/vazhlyvist-rozvytku-lyudskogo-kapitalu-u-suchasnomu-sviti-yakoyu-maye-buty-strategiya-ukrayiny.