ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ
3’2021

Юрчишена Л. В.
https://orcid.org/0000-0002-5904-0758

МОДЕЛЬ ФІНАНСУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПОНЯТТЯ ТА ПРАКТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Повний тест (pdf)
Мова: українська
Анотація. У статті досліджено теоретичні підходи зарубіжних і вітчизняних учених до поняття «модель фінансування», запропоновано авторський підхід до її розуміння на макро- й мікрорівнях, окреслено характерні риси моделі фінансування університетів та оцінено результати її впровадження в Україні. Метою статті є дослідження теоретичних підходів до розуміння поняття «модель фінансування», оцінка результатів запровадження формульного розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти України задля виявлення найвпливовіших компонентів моделі й тенденцій їх зміни. У процесі дослідження застосовувалися такі методи, як аналіз, синтез, порівняння, системний аналіз, статистичні методи (регресії, середніх величин, групування, розподілу даних), метод візуалізації даних та ін. Задля оцінки результатів запровадження формульного фінансування в Україні розглянуто нормативно-правову базу фінансування вищої освіти, проаналізовано розподіл видатків державного бюджету між ЗВО у 2020–2021 рр., виконано порівняння співвідношення обсягів їх фінансування, визначено взаємозалежність комплексного показника діяльності та розрахункового контингенту здобувачів вищої освіти, оцінено щільність зв’язку, критерії розподілу й отримані значення компонентів комплексного показника діяльності ЗВО (розрахунковий контингент, масштаб діяльності, регіональна підтримка, наукова діяльність, міжнародне визнання, працевлаштування випускників).
Ключові слова: модель фінансування, формульне фінансування, фінансування вищої освіти, фінансування університетів, комплексний показник діяльності.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-3-17-32

Посилання:
1. Авксентьєв М. Ю. Характеристика процесу фінансування вищої освіти в Україні. Держава та регіони. 2013. № 4. С. 126–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2013_4_24.
2. Бучковська Я. Г., Баранецька О. В. Фінансування освіти в Україні: стан та перспективи. Університетські наукові записки. 2017. № 64. С. 259–271. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_4_21.
3. Бахрушин В. Є. Фінансування вищої освіти: які зміни нам пропонують? URL: http://education-ua.org/ru/articles/756-finansuvannya-vishchoji-osviti-yaki-zmini-nam-proponuyut.
4. Коваленко Ю. М., Вітренко Л. О. Фінансування закладів вищої освіти в Україні : монографія. Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. 238 с.
5. Устойчивость университетов в отношении модели финансирования системы высшего образования в Республике Казахстан в условиях переходного периода : монография / А. А. С. Мхамед, Р. Каcа, А. К. Сагинтаева, Г. Воссенштейн. Нур-Султан : Nazarbayev University Graduate School of Education, 2018. 68 c. URL: https://gse.nu.edu.kz/wp-content/uploads/2019/06/Monografiya.pdf.
6. Ченцов В. В., Дегтярьова І. О., Григораш О. В. Фінансування вищої освіти в Україні: проблеми та ідеї для реформи. Ефективна економіка. 2019. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7183.
7. Ziderman A. Financing Universities Through Vouchers: Lessons from the Republic of Georgia. Higher Education Policy. 2017. No. 30. P. 161–184. URL: https://doi.org/10.1057/s41307-016-0008-6.
8. Попович Л. О. Механізм фінансування закладів вищої освіти: загальні засади. The Scientific Heritage. 2018. Т. 2, № 24. С. 13–17.
9. Стадний Є. Концептуальна модель державного фінансування ВНЗ за результатами діяльності. URL: https://cedos.org.ua/researches/kontseptualna-model-derzhavnoho-finansuvannia-vnz-za-rezultatamy-diialnosti/.
10. Терещенко Г. Державне фінансування вищої освіти як чинник розвитку економіки знань. Освітня аналітика України. 2017. № 1. С. 34–43. URL: https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/34_43_Tereshenko.pdf.
11. Funding models of Universities of Applied Sciences. 2007. P. 46. URL: https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer_FH/Publikationen/UAS_funding.pdf.
12. Чернова Е. Г., Ахобадзе Т. Д., Малова А. С., Салтан А. А. Модели финансирования высшего образования и эффективность деятельности университетов. Эмпирическое исследование европейского опыта и отечественная практика. Вопросы образования. 2017. № 3. C. 37–82. DOI: 10.17323/1814-9545-2017-3-37-82.
13. Regulation and Competition in Higher Education / B. Jongbloed, P. Teixeira, D. Dill, A. Amaral (eds.). Markets in Higher Education. Rhetoric or Reality. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2004. P. 87-111.
14. World Bank Support to Higher Education in Latvia. Vol. 2: Internal Funding and Governance / N. Arnhold, J. Kivistö, V. Püttmann et al. World Bank, 2018. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29739.
15. Jongbloed B. Funding Higher Education: A View across Europe : Report for the Modern Project: European Platform Higher Education Modernisation. Brussels : ESMU, 2010. URL: https://www.utwente.nl/bms/cheps/publications/Publications%202010/MODERN_Funding_Report.pdf.
16. Pruvot E. B., Claeys-Kulik A. L., Estermann T. Strategies for Efficient Funding of Universities in Europe. The European Higher Education Area. Springer, Cham. 2015. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-20877-0_11.
17. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
18. Про вищу освіту : Закон України від 28.09.2017 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.
19. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності : постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF#Text.
20. Формула розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1146. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-rozpodil-vidatkiv-derzhavnogo-byudzhetu-mizh-zakladami-vishchoyi-osviti-na-osnovi-pokaznikiv-yih-osvitnoyi-naukovoyi-ta-mizhnarodnoyi-diyalnosti-1146-241219.
21. Розподіл коштів з державного бюджету між закладами вищої освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/rozpodil-koshtiv-z-derzhavnogo-byudzhetu-mizh-zakladami-vishoyi-osviti-u-2020.
22. Державна служба статистики України : офіц. вебсайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
23. Порядок формування мінімального розміру плати за навчання для здобуття вищої освіти на основі індикативної собівартості : постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 191. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/191-2020-%D0%BF#Text.