ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ
4’2022

Гапон В. В.
https://orcid.org/0000-0001-7521-5450
Барабаш О. А.
https://orcid.org/0000-0003-2545-0369
Читаєва К. Г.
https://orcid.org/0000-0003-0688-8269

ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Статтю присвячено реформуванню системи фінансового забезпечення закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО), розробленню механізмів удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення в умовах адміністративно-територіальної децентралізації в Україні. Аналіз наукових джерел із питань фінансування освітньої галузі засвідчив, що процеси трансформації фінансового забезпечення шкільної освіти в Україні орієнтовані на європейські стандарти та враховують досвід провідних країн ЄС. Досліджено підходи й способи фінансування загальної середньої освіти в країнах-членах ЄС, зокрема Фінляндії, Естонії, Німеччині. Установлено, що запровадження принципів децентралізації в системі освіти позитивно впливає на функціонування ЗЗСО, сприяє повній самореалізації педагогів, покращенню здобутих учнями знань, зменшенню впливу їхнього соціально-економічного статусу на успішність у школі. Наведено результати аналітичного дослідження щодо ефективності використання коштів освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників у 2021 р. Описано міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам, заплановані на 2022 р., та відзначено негативний вплив військової агресії рф проти України, через що частину субвенцій не буде профінансовано. Обґрунтовано необхідність подальших наукових досліджень, спрямованих на вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення процесу фінансування й обліку використання коштів із державного та місцевих бюджетів на всіх рівнях управління шкільною освітою.
Ключові слова: загальна середня освіта, євроінтеграція, бюджет освіти, міжбюджетні трансферти, фінансування, субвенція.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-4-98-117

Посилання:
1. Londar S., Gapon V., Lytvynchuk A., Tereshchenko H., Londar L. School Education Financing in the Context of Decentralization: Cases of Ukraine. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2022. Vol. 14. No. 3. P. 101–125. DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/14.3/600.
2. Боголіб Т. Фінансове забезпечення освітньої галузі України: існуючі проблеми та перспективи їх вирішення. Економіст. 2015. № 8. С. 1–6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2015_8_2.
3. Затонацька Т., Герасименко О., Лаврентьєв М. Інституціональний інструментарій формування видатків на загальну середню освіту в Україні. Фінанси України. 2018. № 8. С. 91–105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2018_8_9.
4. Мартинович Д. Є., Затонацька Т. Г., Герасименко О. О., Лаврентьєв М. М., Малишева О. П. Чинники впливу на фінансування загальної середньої освіти на різних рівнях бюджетної системи України / ДНУ «Ін-т освітньої аналітики». Київ, 2018. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/13_AZ_Zatonats_ka_TG_2018_full2.pdf.
5. Кузнєцов К. Джерела та оцінка ефективності фінансування системи загальної середньої освіти. Освітня аналітика України. 2017. № 1. С. 70–84. DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2017-1-70-84.
6. Лойко В. В., Поздєєва К. В., Маляр С. А. Теоретико-методичні засади та проблеми функціонування механізму фінансування закладів загальної середньої освіти. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій. 2020. № 1(5). С. 68–78. DOI: http://doi.org/10.32750/2020-0106.
7. Дем’янишин В. Сучасні реалії фінансового забезпечення закладів освіти об’єднаних територіальних громад. Сьомі Всеукраїнські наукові читання пам’яті С. І. Юрія, м. Тернопіль, 16 листоп. 2021 р. С. 39–43. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/44854/1/%D0%94%D0%B5%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.pdf.
8. Герчинський Я. Фінанси освіти в Україні: окремі стратегічні питання. Київ : Юстон, 2017. 152 с. URL: http://education-ua.org/ua/analytics/1040-finansi-osviti-v-ukrajini-okremi-strategichni-pitannya.
9. Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG.
10. Eurydice / European Commission. URL: https://eurydice.eacea.ec.europa.eu.
11. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
12. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.
13. Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text.
14. Гапон В. В., Барабаш О. А., Шараєвська М. І., Дерепа Т. С. Аналіз використання коштів освітньої субвенції та власних коштів місцевих бюджетів на оплату праці педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти в 2021 році / ДНУ «Ін-т освітньої аналітики». Київ, 2022. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/7_az_gapon_osvitnya-subvencziya-za-2021.pdf.
15. Про Державний бюджет України на 2022 рік : Закон України від 02.12.2021 № 1928-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1928-20#Text.
16. Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету : постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/401-2022-%D0%BF#Text.
17. Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету : постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2022 № 245. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/245-2022-%D0%BF#Text.
18. Про внесення змін до порядків та умов, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 і від 14 лютого 2017 р. № 88 : постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2022 № 365. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2022-%D0%BF#n2.
19. Про використання залишків коштів за субвенціями : лист Міністерства освіти і науки України від 28.03.2022 № 1/3708-22. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vikoristannya-zalishkiv-koshtiv-za-subvenciyami.
20. Мінфін: У місцевих бюджетах знаходиться понад 10 млрд грн залишків освітньої субвенції / Міністерство фінансів Україн. 2022. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/news/minfin_u_mistsevikh_biudzhetakh_znakhoditsia_ponad_10_mlrd_grn_zalishkiv_osvitnoi_subventsii-3504.