УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ І НАУКОЮ
4’2020

Шаблиста Л. М.
https://orcid.org/0000-0002-9126-2043

ВИБІР ПРІОРИТЕТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті проаналізовано існуючу практику вибору наукових пріоритетів в Україні і обґрунтовано принципи й критерії їх формування. Окреслено призначення наукових пріоритетів. Охарактеризовано методи виявлення перспективних напрямів науково-дослідних робіт – метод автоматизованого інтелектуального аналізу великих обсягів неструктуризованих даних різного характеру; наукометричні і бібліо­метричні показники; методологія Форсайт, соціометричні методи. Виявлено недоліки існуючої практики вибору наукових пріоритетів в Україні: багатосуб’єкт­ність визначення пріоритетних напрямів досліджень; децентралізація розподілу обмежених бюджетних коштів між багатьма суб’єктами – розпорядниками цих кош­тів; велика кількість пріоритетних напрямів, що відображають інтереси різних нау­кових шкіл і колективів; поєднання різних принципів відбору пріоритетів: видового – до пріоритету «фундаментальні наукові дослідження» і тематичного – до інших пріо­ритетів; розпливчате формулювання пріоритету «фундаментальні наукові дослідження»; недостатньо висока якість аналітичного вибору пріоритетів і розгляд їх переважно з науково-технологічної точки зору; нестача комунікацій і механізмів зворотнього зв’язку як всередині наукового співтовариства, так і між основними сторонами науково-технологічного зв’язку; відсутність необхідного балансу інтересів суб’єктів економіки (суспільства, держави і бізнесу) і наукового співтовариства. Обґрунтовано необхідність формулювання єдиного системного підходу до вибору нау­кових і науково-технологічних пріоритетів. Визначено зміст і вимоги до наукових пріоритетів, сформульовано основні принципи і критерії вибору наукових пріоритетів.
Ключові слова: наукові пріоритети, науково-дослідна діяльність, державна наукова політика, пріоритетні напрями досліджень, принципи і критерії формування наукових пріоритетів.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2020-4-5-20

 

Посилання:
1. Science, Technology and Industry. Outlook 2014 / OECD. Paris : OECD Publishing, 2014. URL: https://doi.org/10.1787/sti_outlook-2014-en.
2. Oral M., Kettani O., Lang P. A methodology for collective evaluation and selection of industrial R&D projects. Management Science. 1991. № 37(7). P. 871–885.
3. Наука и инновации: выбор приоритетов / отв. ред. Н. И. Иванова. М. : ИМЭМО, 2012. 235 с.
4. Кизим М. О., Хаустова В. Є., Решетняк О. І. Проблеми вибору пріоритетних напрямів розвитку науки та техніки в Україні. Бізнес-інформ. 2020. № 7. С. 50–58. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-7_0-pages-50_58.pdf.
5. Корецький А. І. Пріоритети інноваційного розвитку економіки України: наукометричний аспект : монографія. Київ : ТОВ «ДКС центр», 2017. 160 с.
6. Маліцький Б. А., Попович О. С., Онопрієнко М. В. Обґрунтування системи науково-технологічних пріоритетів на основі «форсайтних» досліджень. Київ : Феннікс, 2008. 86 с.
7. Миндели Л. Э., Остапюк С. Ф., Кошкарева О. А. Механизм формирования приоритетов развития фундаментальных научных исследований. URL: http://www.inesnet.ru/wp-content/mag_archive/2017_04/es2017-04-096-109_Mindeli_Ostapyuk_Koshkareva.pdf.
8. Остапюк С. Ф., Кошкарева О. А. Структурное моделирование выбора и актуализации приоритетных направлений ориентированных фундаментальных исследований. Микроэкономика. 2014. № 4. С. 71–77. URL: http://www.me.imce.ru/Archive/ME-4-2014.html.
9. Тищенко В. И. Основание современных методов прогнозирования и определения приоритетов развития науки. Выявление приоритетов научных направлений: междисциплинарный подход : сборник / отв. ред.: И. Я. Кобринская, В. И. Тищенко. М. : ИМЭМО РАН, 2016. С. 6–15. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28181555.
10. Фридлянов В. Н., Бойчеко В. С. Приоритеты в фундаментальных исследованиях как отражение баланса интересов государства, общества и науки. Вестник российского гуманитарного научного фонда. 2015. № 3. С. 6–28. URL: https://www.elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582123.
11. Хаустова В. Є., Решетняк О. І. Особливості організації наукової діяльності в країнах ЄС та Україні. Бізнес-інформ. 2019. № 7. С. 122–137.
12. Презентація до звіту з прикладної науково-дослідної роботи «Виконання пріо­ритетних напрямів розвитку і комерціалізації нанотехологій в Україні». Харків : Науково-дослідний центр індустріальних технологій розвитку, 2015. URL: https://ndc-ipr.org/media/posts/presentations/0114U001541_azS21HQ.pdf.
13. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки : Закон України від 11.07.2001 № 2623-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14.
14. Мирский М. Э. Массив публикаций и система научной дисциплины. Системные исследования. Ежегодник. 1977. С. 133–158.
15. Кузнецова Ю. М., Осипов Г. С., Чудова Н. В. Изучение положения дел в науке с помощью методов интеллектуального анализа текстов. Управление большими системами. 2013. Вып. 44. С. 106–138. URL: http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=ubs&wshow=contents&option_lang=rus&viewarchiveID=8&vl=44.
16. Топка В. В. Методика выбора приоритетных исследований и разработок на основе ресурсного метода. М. : ВГУП «ВИМИ», 2014. 165 с. URL: http//www.ipu.ru/node/31637.
17. Наукометрия и экспертиза в управлении наукой. Управление большими системами / под ред.: Д. А. Новикова, А. И. Орлова, П. Ю. Чебатарьова. М. : ИПУ РАН, 2013. Спец. вып. 44. С. 8–13.
18. Моргунов Е. В. Метод «форсайт» и его роль в управлении технологическим развитием страны. Проблемы развития рыночной экономики: сборник / под ред. член.-корр. РАН В. А. Цветкова. М. : ЦЭМИ РАН, 2011. С. 97–113. URL: http://www.ipr-ras.ru/articles/morgun11-01.pdf .
19. Брумер В., Коннола Т., Сало А. Форсайт-исследование для разработки национальных стратегий «Финсайт-2015». Форсайт. 2009. Т. 3, № 4. С. 56–65.
20. Грубер Ф., Дегельзеггер А. Форсайт в сфере научно-технологического партнерства Европы и Юго-Восточной Азии. Форсайт. 2010. Т. 4, № 3. С. 56–68.
21. Attila A. Evolving Foresight in a Small Transition Economy. Journal of Forecasting. 2003. Vol. 22, № 2-3. P. 179–201.
22. Леонов В. А., Пронин А. Ю. Определение приоритетных направлений фундаментальных научных исследований для создания высокотехнологичной продукции. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-prioritetnyh-napravleniy-fundamentalnyh-nauchnyh-issledovaniy-dlya-sozdaniya-vysokotehnologichnoy-produktsii.
23. Синельников Ю. В., Минаев Э. С. Технология экспертного сценарного прогнозирования. М. : Изд-во МАИ, 2017. 232 с.
24. Сазонов Б. В. Методы и проблемы определения направлений перспективных научных исследований. Выявление приоритетных научных направлений: междисциплинарный подход : сборник / отв. ред.: И. Я. Кобринская, В. И. Тищенко. М. : ИМ ЭМО РАН, 2016. С. 16–28.
25. Згуровський М. З. Сценарний аналіз як системна методологія передбачення. Системні дослідження та інформаційні технології. 2002. № 1. С. 7–38. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/50211.
26. Шарабчиев Ю. Т. Научные подходы к выявлению приоритетных направлений в здравоохранении и медицинской науке. URL: http://www.mednovosti.by/journal.aspx?article=1195.
27. Аналітична довідка «Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та отримані результати у 2019 р.». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/2020/06/realizatsiya-prioritetiv-nauki-i-tekhniki-u-2019-r150620.pdf.
28. Нікітін Ю. О., Мельник М. В. Аналіз середньострокового плану пріоритетних дій уряду до 2020 року щодо виконання Угоди асоціації Україна–ЄС у сфері науки та технологій та впровадження інвестиційно-інноваційної моделі економічного розвитку. 2017. URL: https://www.civic-synergy.org.ua/wpcontent/uploads/2018/04/Analiz-serednostrokovogoplanu-priorytetnyh-dij-uryadu-do-2020r-shhodoinnovatsijnogo-rozyvtku-ekonomiky.pdf.
29. Бурлака В. Г. Пріоритетні напрями науково-технологічного та інноваційного розвитку економіки України. Ефективна економіка. 2014. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4705.
30. Про Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України на 2019–2023 роки : постанова Національної академії наук України від 30.01.2019 № 30. URL: http://www.nas.gov.ua/legaltexts/DocPublic/P-190130-30-0.pdf.
31. Пріоритетні напрями (тематика) наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок Національної академії педагогічних наук України на 2018–2022 рр. URL: http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/1315/.
32. Пріоритетні напрями розвитку правової науки на 2016–2020 рр. URL: http://aphd.ua/priorytetni-napriamy-rozvytku-pravovo-nauky-na-2016-2020-rr/.
33. Про затвердження Концепції наукового забезпечення державного управління у податково-митній сфері : наказ Державної фіскальної служби України від 17.04.2015 № 281. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0281872-15#Text.
34. Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року : постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942 (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-%D0%BF#Text.
35. Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік : розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-%D1%80.
36. Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року : Указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text.
37. Бойченко В. С. Формирование научных приоритетов: общий подход, специфика фундаментальных исследований. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-nauchnyh-prioritetov-obschiy-podhod-spetsifika-fundamentalnyh-issledovaniy/viewer.