ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА
4’2022

Литвинчук А. О.
https://orcid.org/0000-0002-7523-558X
Кир’янов А. В.
https://orcid.org/0000-0003-0452-7689
Іриневич Ю. В.
https://orcid.org/0000-0003-1755-5240
Гайдук І. С.
https://orcid.org/0000-0003-3144-1469

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА УПРАВЛІННЯ ІНКЛЮЗИВНОЮ ОСВІТОЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ЄС

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Метою статті є дослідження сучасних шляхів удосконалення інформаційно-аналітичної підтримки управління інклюзивною освітою в кризових умовах з урахуванням досвіду ЄС. Наведено перелік компонентів, які входять до складу центрального програмно-технічного комплексу АС «ІРЦ». Проаналізовано типи сучасних загроз інформаційній безпеці в АС «ІРЦ», які впливають на інформацію, що обробляється та зберігається в АС «ІРЦ», й технологічні дані. Розглянуто критерії забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу засобами криптозахисту, моніторингу системних журналів реєстрації роботи програмних і технічних засобів, аналізу порушень у роботі АС «ІРЦ», налагодження параметрів, необхідних для забезпечення стабільної роботи програмних та технічних засобів, визначення повноважень користувачів цієї системи. Запропоновано впровадження для потреб АС «ІРЦ» організаційних і технічних заходів із кіберзахисту, які вживаються для об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. Описано дії із забезпечення доступності й відмовостійкості компонентів та інформаційних ресурсів АС «ІРЦ». Зроблено висновок, що для збереження інформації за аварійних режимів роботи під час збройної агресії рф в АС «ІРЦ» повинні бути передбачені засоби безперебійного живлення та резервного копіювання (архівування) інформації з баз даних із використанням спеціального програмного забезпечення.
Ключові слова: інклюзивна освіта, освітні інформаційні системи, інклюзивно-ресурсний центр, автоматизована система інклюзивно-ресурсних центрів, загрози інформаційній безпеці.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-4-17-30

Посилання:
1. Інклюзивне навчання / М-во освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya.
2. Council recommendation on common values, inclusive education and the European dimension of teaching. URL: https://education.ec.europa.eu/focus-topics/improving-quality/inclusive-education/common-values.
3. European Commission (2018). On promoting common values, inclusive education, and the European dimension of teaching (Council recommendation, May 22). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0607%2801%29.
4. Гевко І. В. Значення інноваційних технологій при здійсненні інклюзивної освіти. Педагогічний альманах. 2018. Вип. 37. С. 236–240. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13376.
5. Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Інклюзивна освіта: від основ до практики : монографія. Київ : ТОВ «АТОПОЛ», 2016. 152 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/708170.
6. Кравченко Г. Ю., Сіліна Г. О. Інклюзивна освіта. Харків : Ранок, 2014. 144 с. URL: https://sf4b2e8052c76e462.jimcontent.com/download/version/1623755029/module/10272453385/name/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%86%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%94%D0%9D%D0%97.pdf.
7. Мартинчук О. В. Інклюзивна освіта: освітологічний контекст. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : педагогічні науки. 2016. № 3 (54). С. 146–150. URL: https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/7_Litvinchuk_Ko_213_2021_82_92.pdf.
8. Лондар С. Л. Міжнародний досвід розвитку сучасних освітніх інформаційних систем. Освітня аналітика України. 2019. № 1 (5). С. 5–19. URL: https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/1_Londar_15_2019_5_19-1.pdf.
9. Матвеєва Н. Інклюзивна освіта в Україні: соціально-педагогічний аспект. Освітній простір України. 2017. № 11. С. 180–187. URL: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/esu/article/view/3080.
10. Ярмощук І. Інклюзивне навчання в системі освіти. Шлях освіти. 2009. № 2. С. 24–28. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/publ/REF-0000411380.
11. Deppeler J., Loreman T., Sharma U. Reconceptualising specialist support services in inclusive classrooms. Australasian Journal of Special Education. 2005. No. 29 (2). P. 117-127. URL: https://www.researchgate.net/publication/236029286_Reconceptualising_specialist_support_services_in_inclusive_classrooms.
12. Ервін Е., Кугельмас Д. Підготовка вчителів і вихователів до роботи в інклюзивних класах та групах. Київ : ВФ «Крок за кроком», 2000. 203 с.
13. Loreman T. A. Canadian collaboration on inclusive education: reflections on a six-year partnership. URL: http://revistas.unilasalle.edu.br/index.php/desenvolve/article/view/1884.
14. Phelps L. A., Hanley-Maxwell C. H. School to work transitions for youth with disabilities: a review of outcomes and practices. Review of Educational Research. 1997. Vol. 67 (2). P. 197-226. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/00346543067002197.
15. Schwartz A. E.; Hopkins B. G.; Stiefel L. The Effects of Special Education on the Academic Performance of Students with Learning Disabilities. Journal of Policy Analysis and Management. 2021. Vol. 40. P. 480-520. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pam.22282.
16. Hornby G. Inclusive special education: Development of a new theory for the education of children with special educational needs and disabilities. The British Journal of Special Education. 2015. Vol. 42(3). P. 234-256. URL: https://nasenjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-8578.12101.
17. Про затвердження Положення про систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів : наказ Міністерства освіти і науки України від 02.11.2020 № 1353. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0024-21#Text.
18. Конвенція про права осіб з інвалідністю (Конвенція про права інвалідів) : ООН; Конвенція від 13.12.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text.
19. Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF#Text.
20. Про затвердження Положення про державну експертизу в сфері технічного захисту інформації : наказ Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 16.05.2007 № 93. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0820-07#Text.
21. Перелік документів системи технічного захисту інформації (НД ТЗІ). URL: https://cip.gov.ua/ua/news/perelik-dokumentiv-sistemi-tekhnichnogo-zakhistu-informaciyi-nd-tzi.
22. Литвинчук А. О., Кир’янов А. В., Гайдук І. С. Методичні підходи до розширення функціоналу інформаційної системи АС «ІРЦ» та оптимізації е-збору даних форми звітності в сегменті інклюзивної освіти. Освітня аналітика України. 2021. № 3 (14). С. 33–41. URL: https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2022/01/3_Litvinchuk_Kiryanov_Gayduk_314_2021_33_41.pdf.
23. Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану : постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2022 № 263. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-zabezpechennya-funkcionuvannya-informacijno-komunikacijnih-sistem-elektronnih-komunikacijnih-sistem-publichnih-elektronnih-reyestriv-v-umovah-voyennogo-stanu-263.
24. Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України : Закон України від 23.02.2006 № 3475-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3475-15#Text.
25. Захист інформації / Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України. URL: https://cip.gov.ua/ua/statics/zakhist-informaciyi.
26. Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури : постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 518. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/518-2019-%D0%BF#Text.
27. Офіційний сайт інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» (ІТС «ДІСО»). URL: https://diso.gov.ua.
28. Організація функціонування АС «ІРЦ» для забезпечення потреб освітнього процесу осіб з ООП в умовах збройної агресії рф. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/3_az_litvinchuk_-organizacziya-funkczionuvannya-as-ircz-v-umovah-zbrojno%D1%97-agresi%D1%97-rf.pdf.