МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
3’2022

Дараган Т. П.
https://orcid.org/0000-0002-6714-9374
Власюк О. А.
https://orcid.org/0000-0002-1683-5622

РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ РЕАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ У ФОРМУВАННІ МОЛОДОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ

Повний тест (pdf)
Мова: українська
Анотація. Метою статті є дослідження організації діяльності органів студентського самоврядування у двох європейських країнах – Франції та Великій Британії. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю вивчення й використання досвіду провідних університетів країн Західної Європи з організації роботи студентських спілок. Для досягнення поставленої мети використано метод системного аналізу. Зазначено, що сфера діяльності органів студентського самоуправління не повинна обмежуватися стінами університету, вона має поширювати свою діяльність на громаду, район, область і цілу країну. Підкреслено, що здобувачі вищої освіти, які беруть участь у роботі студентських спілок, окрім набутих знань, отримують первинний управлінський досвід, вчаться організовувати роботу у виборчих кампаніях, залучаються до співпраці з політичними партіями, мають вплив на прийняття рішень із питань реформування освітньої діяльності. Встановлено, що студентське самоврядування університетів Франції й Великої Британії не однотипне та має певні відмінності, які є як відбитком організації навчального процесу в цих країнах, так і особ­ливостями суспільно-політичного устрою. Проведено ґрунтовний аналіз організації виборів до студентських рад університетів Франції та діяльності численних об’єднань студентських спілок, які охоплюють різноманітні сфери суспільного життя. Зазначено, що студентське самоуправління в закладах вищої освіти Великої Британії має виражену політичну спрямованість. Наголошено на важливості використання досвіду цих країн в організації роботи студентських спілок в Україні.
Ключові слова: студентське самоврядування, управлінський досвід, студентські спілки, синдикати, асоціації, соціальна активність, політична спрямованість.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-3-119-127

Посилання:
1. Свєтликова О. В. Європейський досвід функціонування студентського самоврядування: приклад для України. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер. : соціологія. 2015. Т. 258. Вип. 246. С. 193–198. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdusoc_2015_258_246_32.
2. Подобєд Н. В. Міжнародний досвід реалізації молодіжної політики та можливості його застосування в Україні. Економіка та держава. 2011. № 9. С. 122–127. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2011_9_37.
3. Бірюкова М. В. Особливості функціонування сучасного студентського самоврядування в Україні та країнах Європи. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Сер. : актуальні проблеми розвитку українського суспільства. 2017. № 29 (1251). С. 36–41. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/32264/1/vestnik_KhPI_2017_29_Biriukova_Osoblyvosti_funktsionuvannia.pdf.
4. Сухова Г. Студентські профспілки в Європі. Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. 2018. № 14. С. 93–95. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VAPSV_2018_4_14.
5. European Students’ Union (ESU). URL: http://www.esu-online.org.
6. Сторожук Р. П. Зарубіжний досвід реалізації молодіжної політики. Державне будівництво. 2007. № 1 (1). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_1(1)__51.
7. Входження національної системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / Міжнародний фонд досліджень освітньої політики ; кер. авт. кол. Т. В. Фініков. Київ : Таксон, 2012.