ВИЩА ОСВІТА
1’2022

Вовк М. П.
https://orcid.org/0000-0002-9109-9194
Соломаха С. О.
https://orcid.org/0000-0002-8737-9740
Грищенко Ю. В.
https://orcid.org/0000-0002-9822-9668

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ В ПРАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Метою статті є аналіз стану проведення різних видів практики в закладах вищої освіти за результатами опитування викладачів, керівників практик, виконаного співробітниками відділу змісту і технологій педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України у 2020–2021 рр. У ході дослідження було використано такі методи: опитування, системного аналізу та узагальнення. Доведено, що основною проблемою проведення різних видів практик у закладах вищої педагогічної освіти є суперечність, зумовлена наявністю задекларованих у законодавчо-нормативних документах якісних змін у педагогічній освіті, зокрема в процесі організації практик, і водночас неефективністю практичної підготовки (через відсутність належного фінансування, дискретність педагогічного партнерства, брак ресурсів для проведення практик в умовах змішаного й дистанційного навчання тощо). Результати опитування засвідчили, що викладачі усвідомлюють потребу у внесенніякісних змін у проведення практик, таких як створення якісного науково-методичного забезпечення проведення практик; налагодження стійкого взаємозв’язку з освітніми закладами; розроблення віртуальних ресурсів з організації практики; використання результатів практик у дослідницькій роботі, створенні бази даних; структурування змісту практик на міждисциплінарних засадах; налагодження ефективного партнерства між керівництвом закладів вищої педагогічної чи фахової передвищої освіти, закладами освіти та іншими стейкхолдерами; доцільність взаємодії з науковими установами. Запропоновано шляхи подолання сучасних викликів практичної підготовки майбутніх учителів.
Ключові слова: практика, практична підготовка, заклад вищої педагогічної освіти, виклики, опитування.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-1-40-53

Посилання:
1. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
2. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 04.01.2022).
3. Концепція розвитку педагогічної освіти в Україні : затв. Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.07.2018 № 776. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (дата звернення: 26.11.2021).
4. Лазаренко Н. І. Професійна підготовка вчителів у педагогічних університетах України в умовах євроінтеграції : монографія. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2019. 365 с. URL: https://cutt.ly/RSTCKmx.
5. Луговий В. І. Проблема освітньої якості у Стратегії розвитку вищої освіти в Ук­раїні. Вісник Національної академії педагогічних наук України. 2020. № 2. С. 5–23. DOI: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-11-1.
6. Ничкало Н., Лук’янова Л., Хомич Л. Професійна підготовка вчителя: українські реалії, зарубіжний досвід. Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2021. 54 с. URL: http://ipood.com.ua/e-library/naukovo-analitichni-materiali/profesiyna-pidgotovka-vchitelya-ukranski-reali,-zarubijniy-dosvid/ (дата звернення: 16.01.2022).
7. Вовк М. П. Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні: виклики та перспективи. Естетика і етика педагогічної дії. 2020. № 22. С. 150–165. DOI: https://doi.org/10.33989/2226-4051.2020.22.222016.
8. Вовк М. П., Грищенко Ю. В., Соломаха С. О., Філіпчук Н. О., Ходаківська С. В. Педагогічна освіта в Україні: теорія і практика : словник / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна НАПН України. Київ, 2021. 312 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/.