Вимоги до статей

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
(завантажити)

У журналі «Освітня аналітика України» публікуються статті, де висвітлюються проблемні питання статистики, аналітики й економіки освіти, подаються пропозиції щодо розв’язання проблем у цих сферах, а також матеріали круглих столів, наукових семінарів, науково-практичних конференцій.

До друку приймаються статті українською та англійською мовами. Публікація матеріалів у журналі безоплатна. Гонорари не сплачуються. Статті, оформлені не за всіма вимогами, до реєстрації не приймаються. Відповідальність за достовірність фактичної й цифрової інформації, власних імен, географічних назв, цитат та інших відомостей несуть автори.

Матеріали, що публікуються в журналі «Освітня аналітика України», підлягають внутрішньому й зовнішньому рецензуванню (зразок зовнішньої рецензії), яке проводиться конфіденційно членами редакційної колегії журналу або фахівцями відповідної галузі. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень стаття може бути відхилена або повернена автору(-ам) на доопрацювання. У разі, коли автор(-и) не погоджується(-ються) з думкою рецензента, за рішенням редакційної колегії може бути виконане додаткове незалежне рецензування. Після внесення автором(-ами) змін відповідно до зауважень рецензента стаття підписується до друку.

Редакційна колегія має право відмовити в публікації рукописів, що містять вже оприлюднені дані, а також матеріалів досліджень, які не відповідають профілю журналу або були виконані з порушенням етичних норм (ідеться, наприклад, про конфлікти між авторами чи між авторами й організацією, плагіат). Редакційна колегія журналу залишає за собою право редагувати та скорочувати рукописи без порушення авторського змісту. Відхилені рукописи авторам не повертаються.

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ ЖУРНАЛУ

 1. Управління освітою.
 2. Фінансово-економічні аспекти освіти.
 3. Бюджетне фінансування соціально-гуманітарної сфери.
 4. Розвиток інформаційних освітніх технологій.
 5. Актуальні питання розвитку науки та інновацій.
 6. Інклюзивна освіта.
 7. Дошкільна освіта.
 8. Загальна середня освіта.
 9. Позашкільна освіта.
 10. Професійна (професійно-технічна) освіта.
 11. Фахова передвища освіта.
 12. Вища освіта.
 13. Освіта дорослих.
 14. Розвиток людського капіталу.
 15. Міжнародний освітній простір.


ПОДАННЯ РУКОПИСУ ДО ДРУКУ

Рукопис статті подається до редакції журналу в електронному вигляді на електронну адресу: editor.educationalanalytics@gmail.com. Разом із файлом статті необхідно надавати:

Відомості про кожного з авторів: прізвище, ім’я, по-батькові повністю, посада, місце роботи, наукове звання, науковий ступінь, контактна інформація (телефон, адреса електронної пошти), код ORCID  (обов’язково). Відомості про авторів потрібно подавати одним файлом, послідовно про кожного з них, українською й англійською мовами. Відповідну форму можна отримати в редакції журналу або завантажити: Автор_інфо.docx.

Ліцензійний договір на використання твору, підписаний усіма співавторами. Форму договору можна отримати в редакції журналу або завантажити: Договір_ІОА. Ліцензійний договір набирає чинності після прийняття статті до друку. Підписання ліцензійного договору автором(-ами) означає, що він (вони) ознайомлений(-і) та погоджується(-ються) з його умовами.

Назви файлів повинні відповідати прізвищу першого автора (напр.: Шевченко_стаття, Шевченко_договір, Шевченко_довідка). У темі листа необхідно вказати прізвище автора і найменування рубрики (напр.: Шевченко_1.Управління освітою).

Якщо стаття подається англійською мовою, необхідно додати її переклад українською (технічний переклад).

Подаючи рукопис до журналу, автор повинен підтвердити його відповідність усім встановленим вимогам, а саме:
– рукопис має бути оригінальним (стаття не була опублікована раніше та наразі не перебуває на розгляді в редакції іншого видання);
– автор несе відповідальність за новизну й достовірність результатів наукового дослідження;
– автор гарантує коректність списку співавторів, які зробили істотний інтелектуальний внесок у підготовку поданої статті;
– у разі використання фрагментів чужих праць та/або запозичення висловлювань інших науковців автор забезпечує оформлення відповідних бібліографічних посилань із обов’язковим зазначенням автора й першоджерела;
– рукопис не повинен містити надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, які є неетичними й неприйнятними діями;
– автор гарантує відсутність конфлікту інтересів, що можуть вплинути на результати дослідження чи їх інтерпретацію;
– автор ознайомлений і погоджується з умовами Ліцензійного договору на використання твору;
– усі матеріали за форматом і змістом відповідають вимогам редакції журналу.

У разі невідповідності поданої статті цим вимогам редакція повертатиме її авторам на доопрацювання.

ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ ДЛЯ ПОДАННЯ ДО РЕДАКЦІЇ

І. Наукова стаття повинна містити зазначені елементи в такому порядку:

УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

 1. Рубрика (до якої подається стаття).
 2. Індекс УДК, визначений за таблицями Універсальної десяткової класифікації.
 3. Персональні дані автора(-ів):
 • прізвище й ініціали;
 • науковий ступінь, вчене звання, почесне звання;
 • посада та офіційна назва установи (підприємства, організації) за основним місцем роботи, місто, країна, електронна адреса;
 • ORCID ID (обов’язково).
 1. Назва статті (має бути короткою, влучно відображати зміст статті, не містити абревіатур і словосполучень на кшталт «Деякі питання…», «До проблеми…», «Дослідження питання…» та ін.).
 2. Анотація (200–250 слів) повинна містити стислий опис таких параметрів, наведених у статті, як мета, метод, результати, висновок.
 3. Ключові слова (щонайбільше 8 слів і словосполучень).
 4. Код JEL сlassіfіcatіon, визначений відповідно до системи класифікації,
  розробленої виданням Journal of Economic Literature
  (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel).
 5. Стаття.
 6. Список використаних джерел. Оформлений згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015.

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

 1. Персональні дані автора(-ів):
 • ім’я та прізвище (повністю) саме так, як автор зареєстрований (цитований) у міжнародних наукометричних базах або як вказано в закордонному паспорті;
 • науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, офіційна назва установи (підприємства, організації) за основним місцем роботи (без посади), місто, країна, електронна адреса;
 • ORCID ID.
 1. Назва статті.
 2. Abstract. Переклад української анотації на англійську мову.
 3. Keywords (ключові слова), перекладені англійською мовою.
 4. References – список літератури, перекладений англійською мовою та оформлений відповідно до міжнародного стилю оформлення наукових публікацій APA (American Psychological Association style).

 

ІІ. Текст статті повинен мати таку структуру:

Вступна частина, де окреслено постановку проблеми, актуальність обраної теми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мету й завдання статті.

Виклад основного матеріалу дослідження та його основні результати, де необхідно висвітлити: основні положення й результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, встановлені наукові факти, виявлені закономірності, зв’язки, тенденції, методику отримання та аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора в досягнення й реалізацію висновків).

Висновки – найважливіші результати дослідження, що містять наукову новизну й мають теоретичне та/або практичне значення у формі синтезу накопиченої в основній частині статті наукової інформації, тобто послідовний, чіткий, логічний виклад отриманих автором(-ами) найбільш значущих результатів і перспективи подальших досліджень.

Назви структурних частин у текст не вставляти (!).

 

ІІІ. Вимоги до оформлення статті.

Обсяг статті повинен становити не більш ніж 20 сторінок формату А4, набраних у редакторі MS Word шрифтом Times New Roman, кегель – 14 пунктів, інтервал – 1,5 рядка, абзацний відступ – 1,25 см (жодних пробілів або за допомогою Tab), усі поля – по 2 см, проставити нумерацію сторінок внизу по центру.

Виклад статті має бути чітким, структурованим, не переобтяженим графічним матеріалом, таблицями й формулами. Не можна допускати повторів у тексті тієї інформації, що міститься в таблицях чи ілюстраціях (!). У тексті статті всі статистичні дані, таблиці, ілюстрації, цитати повинні бути підкріплені наведеними в квадратних дужках посиланнями на номери джерел зі списку літератури із зазначенням сторінок, на які посилається автор (наприклад, [1, с. 25]; [2, с. 46–48]; [3; 4]; [5–8]). Посилання на застарілі за змістом публікації, навчальну й науково-популярну літературу та власні публікації є небажаними (посилання на власні праці допускаються лише в разі нагальної потреби, при цьому слід уникати необґрунтованого надмірного самоцитування). З метою підвищення наукового рівня статті варто посилатися на зарубіжні наукові джерела та періодичні видання, що входять до провідних міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Sciens та ін.), уникати посилань на неофіційні джерела (соцмережі, Вікіпедію тощо).

Не рекомендується цитувати в тексті та вносити в бібліографічні списки джерела, опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерела іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії й білорусі.


ПРИ НАБОРІ ТЕКСТУ ПОТРІБНО ДОТРИМУВАТИСЯ ТАКИХ ЗАГАЛЬНИХ НОРМ:

► між словами має бути лише один пробіл (зайві пробіли видалити);
► на початку абзацу пробілів не повинно бути;
у кінці кожного речення має бути поставлено крапку (особливо це стосується Списку використаних джерел);
► слід розрізняти тире (–) й дефіс (-). Дефіс – це знак, що з’єднує частини складних слів. Під час друку має позначення маленької горизонтальної рисочки (-) та не відокремлюється від слів пробілами. Тире – це розділовий знак, що вживається для позначення прямої мови, пауз, перед це (це є), оце, то, ось (це) означає. Тире в тексті обов’язково з обох боків відділяють пробілами. У виданні використовується тільки «середнє тире» (Alt+0150);
використовуються скорочення – рік (р.), роки (рр.) (напр.: 2001–2022 рр., 2010 р.);
► потрібно відділяти нерозривним пробілом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+Пробіл): знаки й літери на позначення томів, частин, параграфів, пунктів, номерів сторінок, років тощо від наступної цифри (Т. 7; ч. 23; § 5; п. 8; № 34; С. 28–30; 2022 р.); загальноприйняті позначення одиниць виміру від попередньої цифри (150 грн; 32 км; 6 млн; 45 тис.; 3 %; 5 м2; 36,6 оС); ініціали та прізвище (наприклад, В. А. Лавренов); скорочення після переліків (типу і т. п., і т. д.), перед іменами та прізвищами (п. Наталка, ім. В. Винниченка), перед географічними назвами (м. Чернівці, с. Моринці, р. Золота Липа);
не можна відділяти від попередньої цифри знак градуса, хвилини, секунди (25°; 5’; 30’’);
► скорочення типу 80-ті, 2-го потрібно друкувати через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+Дефіс);
► лапки слід використовувати парні («»);
► апостроф має виглядати так: (Alt+0146);
дати потрібно подавати через тире без пробілів. Перед скороченнями р., рр., ст. необхідно ставити нерозривний пробіл. Якщо дати наводяться в дужках, то «рр.» писати не треба (1861 р., 1945–1947 рр., але (1945–1947), (ХV–XVIII ст.)). У сполученнях на позначення десятиліть між датами потрібно ставити тире з пробілами: 40-х – 50-х рр., 1940-х – 60-х рр. Роки, що не збігаються з календарними, слід подавати через навскісну риску (1997/1998 н. р.; 2012/2013 бюджетний рік);
часові та числові інтервали слід оформляти через тире без пробілів (липень–серпень; 36–44);
► у цифрових даних, що включають чотири і більше цифр, після кожних трьох цифр потрібно ставити нерозривний пробіл (1 238; 13 255; 457 357; 46 532,5);
► якщо в статті йдеться про дослідження інших учених, то необхідно додавати посилання на їхні праці, при цьому спочатку йдуть ініціали, а потім – прізвище та в квадратних дужках джерело праці дослідника (наприклад: …у працях таких вчених, як А. Б. Криворуч [1], В. Г. Лучанська [2], …);
рисунки, таблиці, формули:
– усі рисунки й таблиці повинні мати порядковий номер, стислу назву, що чітко відображає їх зміст, умовні позначення та одиниці вимірювання всіх показників, а також посилання на джерело інформації, з якого вони запозичені чи на основі якого побудовані (у разі, якщо вони самостійно складені автором(-ами), це треба вказати як джерело). Якщо у статті лише один рисунок, то він не нумерується й пишеться повністю як у посиланні по тексту, так і в назві під рисунком. Те саме стосується таблиці;
рисунки й таблиці не повинні розривати речення в абзаці, тобто вони мають бути розташовані після того абзацу, у якому на них робиться перше посилання в тексті;
– у таблиці не повинно бути «порожніх» комірок. Якщо комірки не мають даних, треба проставити тире (Alt+0150);
графіки та діаграми повинні бути побудовані в редакторі Microsoft Excel, у звичайному, «плоскому», вигляді без «об’єму», а відповідні файли – додаватися до основного файлу статті. Якщо в україномовній статі використовується рисунок із зарубіжного джерела, то всі його текстові частини необхідно перекласти українською;
– дані у рисунку повинні збігатися з даними у тексті. Наприклад, не може бути в тексті значення 36,9, а в рисунку воно 37;
формули потрібно набирати в редакторах формул Equation або MathType. Нескладні формули й формульні показники по тексту слід набирати, використовуючи можливості Word, такі як верхній/нижній індекс у закладці «Шрифт» та «Вставка» – «Символ» (наприклад: х2, у3, Δf, α, ±, ≠, ≤, ≥, ÷, ×, β, γ, δ, ε, λ. π, φ, { }, Е = Δmc2; А = –(Еn2En1)).

Список використаних джерел.
Наводиться наприкінці статті та включає тільки публікації, згадані в тексті, у порядку появи посилань на них (!). Усі джерела слід писати мовою оригіналу, без перекладу й давати повний бібліографічний опис, оформлений згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 «Національний стандарт України. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
Неприпустимим є посилання на неопубліковані й незавершені роботи.
При оформленні джерела слід обов’язково надати його електронне посилання (за наявності). Якщо джерело має DOI, то треба надавати його, а не URL. Найвищий науковий рівень мають статті, де використовуються джерела з DOI.
Якщо дається посилання на статтю з вебсайту, потрібно обов’язково вказати автора статті або ресурс, на якому розміщено цю статтю (за відсутності автора).
Обов’язково проставити крапки в кінці кожного джерела (!).

References.
Оформлюється за міжнародним стилем оформлення наукових публікацій – APA style. При формуванні References у кінці кожного джерела слід зазначити мову оригіналу в квадратних дужках (наприклад: [in Ukrainian], [in Polish]). В англомовних джерелах мову в квадратних дужках вказувати не треба – це зрозуміло за замовчуванням.