ВИЩА ОСВІТА
2’2021

Дараган Т. П.
https://orcid.org/0000-0002-6714-9374
Власюк О. А.
https://orcid.org/0000-0002-1683-5622

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО СТИЛЮ ПОВЕДІНКИ ТА ЗАСАД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті досліджено етапи впровадження університетської автономії, зокрема організації роботи студентського самоврядування. Підкреслено необхідність створення ефективного студентського самоврядування, що є ключовою умовою розбудови вітчизняної системи вищої освіти відповідно до найкращого досвіду Європейського освітнього простору. Визначено, що студентство має розглядатись як повноцінний партнер процесу модернізації цієї системи. Встановлено, що студентське самоврядування повинне істотно розширити сферу своєї діяльності та бути активнішим при розробленні основних питань організації і змісту університетської освіти. Розкрито головні моменти становлення студентського самоврядування в українських закладах вищої освіти. Проведено аналіз Закону України «Про вищу освіту», зокрема в частині організації роботи студентського самоврядування. Наголошено, що органи студентського самоврядування мають обов’язково функціонувати в усіх закладах вищої освіти – це дасть змогу її здобувачам брати участь в управлінні навчальним закладом у ролі повноцінних партнерів. Зазначене сприятиме активному соціальному становленню через набуття управлінського досвіду та усвідомленню особистої відповідальності за результати своєї праці. З’ясовано, що розвиток студентського самоврядування проходить по-різному й залежить від розуміння його сутності як самими здобувачами вищої освіти, так і керівництвом закладу, від визначеності ролі студентського самоврядування при вирішенні питань організації освітнього процесу. Тому закладам вищої освіти необхідно приділяти належну увагу та створювати сприятливі умови для роботи студентського самоврядування.
Ключові слова: студентське самоврядування, студентське самоуправління, здобувачі вищої освіти, університетська автономія, освітній процес, управління закладом освіти, соціальна активність, управлінські здібності.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-2-44-55

Посилання:
1. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/.
2. Семанчина В. О. Формування управлінської культури студентів вищих навчальних закладів у діяльності органів студентського самоврядування. Молодий вчений. 2017. № 4 (44). С. 437–442.
3. Трибулькевич К. Г. Розвиток студентського самоврядування у 2011–2015 рр. на території української незалежної держави. Актуальні питання гуманітарних наук. 2018. Вип. 19. Т. 2. С. 207–211. URL: http://dspu.edu.ua/sites/hsci/wp-content/uploads/2019/02/42-1.pdf.
4. Розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України (1917–2010 рр.) : монографія / за ред. К. Г. Трибулькевич. Одеса : Купрієнко С. В., 2016. 454 с.
5. Польова Т. В. Роль студентського самоврядування у формуванні всебічно розвиненої особистості. Збірник наукових праць. 2012. № 4. С. 13–14. URL: http://eprints.kname.edu.ua/31941/1/85.pdf.
6. Свєтликова О. В. Європейський досвід функціонування студентського самоврядування: приклад для України. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Сер. : соціологія. 2015. Т. 258. Вип. 246. С. 193–198.
7. Результати всеукраїнського онлайн-опитування «Впровадження автономності українських закладів вищої освіти в контексті європейського досвіду університетської автономії» серед студентів закладів вищої освіти / за заг. ред. Т. Дараган. Київ : ДНУ «Ін-т модернізації змісту освіти», 2020. 21 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1HVGEkdsEBbS7WWsVhvGdMkdl2me17H8S/view.
8. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
9. Про затвердження Положення про державний вищий навчальний заклад : постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 № 1074. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1074-96-%D0%BF#Text.
10. Про затвердження Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України : наказ Міністерства науки і освіти України від 15.11.2007 № 1010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1010290-07#Text.
11. Входження національної системи вищої освіти в європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторингове дослідження : аналіт. звіт / МБФ «Міжнар. фонд досліджень освітньої політики» ; за заг. ред. Т. В. Фінікова. Київ : Таксон, 2012. С. 50–53.
12. European Association for Quality Assurance in Higher Education. URL: http://www.enqa.eu.
13. European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET). URL: http://www.eqavet.eu.