ВИЩА ОСВІТА
2’2021

Завада О. П.
https://orcid.org/0000-0002-8062-8169
Тоцька О. Л.
https://orcid.org/0000-0003-4748-2134

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БАКАЛАВРІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Стаття присвячена розробленню методології формування інформаційно-аналітичної підтримки лекційних занять для розвитку цифрових компетентностей бакалаврів економічного профілю галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» й 07 «Управління та адміністрування». У процесі дослідження визначено згідно з чинними стандартами вищої освіти України загальні та спеціальні цифрові компетентності випускників спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Запропоновано алгоритм добору об’єктів до складу такої підтримки проведення лекційних занять з ІСТ: добір тем для викладання лекційного курсу з ІСТ у предметній сфері та їх групування у змістові модулі; визначення критеріїв добору об’єктів до інформаційно-аналітичної підтримки формування цифрових компетентностей на лекційних заняттях; добір об’єктів до кожної теми відповідно до заданих критеріїв. Критеріями добору нормативно-правових документів, які входять до складу інформаційно-аналітичної підтримки, стали актуальність, чинність, доцільність; програмного забезпечення – актуальність, національний протекціонізм, легітимність. Розроблений алгоритм апробовано на прикладі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Вказано на можливості використання пропонованої методології для викладання ІСТ студентам неекономічних спеціальностей. Окреслено альтернативи розширення інформаційно-аналітичної підтримки формування цифрових компетентностей на лекційних заняттях з ІСТ.
Ключові слова: інформаційно-аналітична підтримка, цифрові компетентності, програмні продукти, інформаційні системи й технології, лекційні заняття, бакалаври, заклади вищої освіти.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-2-56-69

Посилання:
1. Затверджені стандарти вищої освіти / М-во освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/zatverdzheni-standarti-vishoyi-osviti.
2. Биков В. Ю., Романовський О. О., Романовська Ю. Ю. Навчання кібербезпеки і кіберзахисту фахівців з управління фінансами, економікою і бізнесом. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т. 80. № 6. С. 386–413. DOI: 10.33407/itlt.v80i6.4101.
3. Іванченко Є. А. Аналіз результатів функціонування системи інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2009. Т. 11. № 3. DOI: 10.33407/itlt.v11i3.54.
4. Проєктування рамки цифрової компетентності майбутніх економістів / В. Я. Плаксієнко, Л. О. Дорогань-Писаренко, Т. Б. Прийдак та ін. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т. 80. № 6. С. 140–160. DOI: 10.33407/itlt.v80i6.3885.
5. Розвиток цифрової компетентності як умова забезпечення конкурентоспроможності майбутніх економістів / Т. Б. Прийдак, Л. В. Яловега, О. В. Лега та ін. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. Т. 73. № 5. С. 28–47. DOI: 10.33407/itlt.v73i5.3035.
6. Хомік О. М. Використання електронних соціальних мереж для формування управлінської культури майбутніх економістів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. Т. 51. № 1. С. 95–102. DOI: 10.33407/itlt.v51i1.1309.
7. Dai S. ARS Interactive Teaching Mode for Financial Accounting Course Based on Smart Classroom. International Journal of Emerging Technologies in Learning. 2019. Vol. 14. No. 3. P. 38–50. DOI: 10.3991/ijet.v14i03.10104.
8. Herrador-Alcaide T. C., Hernández-Solís M., Sanguino Galván R. Feelings of Satisfaction in Mature Students of Financial Accounting in a Virtual Learning Environment: an Experience of Measurement in Higher Education. International Journal of Educational Technology in Higher Education. 2019. Vol. 16. No. 20. DOI: 10.1186/s41239-019-0148-z.
9. Kopel R. R., Dudley L. W. A Beginner’s Guide to Internet-Enhanced Financial Accounting Courses. Schwartz B. N., Ketz J. E. Advances in Accounting Education Teaching and Curriculum Innovations (Advances in Accounting Education, vol. 5). Bingley : Emerald Group Publishing Ltd., 2003. P. 289–303. DOI: 10.1016/S1085-4622(03)05017-X.
10. Meza A. A. M. Q. Applying Bloomberg in the Learning Process of Accounting, Finance and Investments Courses. Contabilidad Y Negocios. 2020. Vol. 15. No. 29. P. 72–91. DOI: 10.18800/contabilidad.202001.005.
11. Usip E. E., Bee R. H. Economics: A Discriminant Analysis of Students’ Perceptions of Web-Based Learning. Social Science Computer Review. 1998. Vol. 16. No. 1. P. 16–29. DOI: 10.1177/089443939801600104.
12. Тоцька О. Л. Інформаційні системи і технології у фінансах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/.
13. Перелік Засобів ТЗІ 18.01.2021.ods. URL: https://data.gov.ua/dataset/eab73672-181f-4b20-8819-56d47723ff11/resource/937b7849-defa-4b82-a81c-a9dafbfebc6a.