ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
1’2022

Дронь Т. О.
https://orcid.org/0000-0003-1374-5610
Ткаченко В. В.
https://orcid.org/0000-0002-3389-9935

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ЗАПРОВАДЖЕННІ РЕФОРМИ НУШ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті обґрунтовано важливість оцінки ефективності використання бюджетних коштів при запровадженні реформи Нової української школи в базовій середній освіті в контексті введення інноваційних підходів у освітній процес. Концепція «Нова українська школа» передбачає зміну цілей та основних завдань освіти, зокрема її змісту (нові державні стандарти загальної середньої освіти), орієнтацію на компетентнісний і особистісно-орієнтований підхід до навчання, скерованість на здобуття учнями умінь та навичок, необхідних для успішної самореалізації в усіх сферах суспільного життя. Серед основних аспектів у статті визначено поняття ефективності в контексті освітньої діяльності як повного й раціонального використання освітньої субвенції, що надається місцевим бюджетам із державного бюджету задля досягнення цілей освітніх реформ. Зокрема, кошти виділяються на закупівлю необхідного матеріально-технічного забезпечення та підготовку вчителів до викладання в умовах реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти. Проаналізовано динаміку розподілу обсягів освітньої субвенції відповідно до постанов Уряду. Визначено відсоток використання бюджетних коштів у регіональному розрізі за окремими напрямами: матеріально-технічне забезпечення та підвищення кваліфікації вчителів. Загалом проаналізовані дані дають змогу оцінити ефективність використання бюджетних коштів у динаміці й регіональному розрізі.
Ключові слова: базова середня освіта, бюджет, державна субвенція, ефективність, інновації, компетентності.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-1-54-66

Посилання:
1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : монографія / за заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : К.І.С., 2004. 112 с. URL: https://cutt.ly/AO2q7Mr.
2. Інновації в сучасній освіті. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики : зб. наук.-метод. пр. / за заг. ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. С. 12–28.
3. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 08.02.2022).
4. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-ІХ. Дата оновлення: 01.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text (дата звернення: 03.02.2022).
5. Нова українська школа. Дорожня карта реформи базової та профільної школи / за заг. ред. Л. М. Гриневич. Київ : ТОВ «АКМЕ ГРУП», 2021. URL: http://reosvita.org/wp-content/uploads/2021/10/re-osvita_karta_press-new2.pdf.
6. Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи / за заг. ред. М. Грищенко ; М-во освіти і науки України. Київ, 2016. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf.
7. Про проведення всеукраїнського експерименту на базі загальноосвітніх навчальних закладів : наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 № 1028. URL: https://imzo.gov.ua/2017/07/17/nakaz-mon-ukrajiny-vid-13-07-2017-1028-pro-provedennya-vseukrajinskoho-eksperymentu-na-bazi-zahalnoosvitnih-navchalnyh-zakladiv/.
8. Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 898. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#n16.
9. Публічні консультації «Реформа НУШ: новий стандарт для базової освіти» / М-во освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/publichni-konsultaciyi-reforma-nush-novij-standart-dlya-bazovoyi-osviti.
10. Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» : наказ Міністерства освіти і науки України від 02.04.2021 № 406. URL: https://osvita.ua/doc/files/news/822/82285/Nakaz_406_02_04_2021.pdf.
11. Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова ук­раїнська школа» у 2021 році : постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2021 № 476. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-nadannya-subvenciyi-z-derzhavnogo-byudzhetu-miscevim-byudzhetam-476-170521.
12. Сунцова О. О. Місцеві фінанси : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2010. 488 с.
13. Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова ук­раїнська школа» : постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 237. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/237-2018-%D0%BF#Text.
14. Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова ук­раїнська школа» : постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1106-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-vikoristannya-u-2019-roci-osvitnoyi-subvenciyi-z-derzhavnogo-byudzhetu-miscevim-byudzhetam-i271119.
15. Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова ук­раїнська школа» : постанова Кабінету Міністрів України від 04.11.2020 № 1055. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1055-2020-%D0%BF#Text.
16. Education at a Glance 2021. OECD indicators. OECD iLibrary. URL: https://doi.org/10.1787/b35a14e5-en.