ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
2’2021

Гапон В. В.
https://orcid.org/0000-0001-7521-5450
Барабаш О. А.
https://orcid.org/0000-0003-2545-0369
Чимбай Л. Л.
https://orcid.org/0000-0002-4647-2471

АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ТА ПРОГНОЗНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ УЧНІВ ПЕРШИХ КЛАСІВ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті проаналізовано залежність формування контингенту учнів початкової школи від рівня народжуваності в розрізі регіонів і типів місцевості (міські поселення, сільська місцевість). Розраховано коефіцієнти народжуваності та побудовано їх динамічні ряди за період 2008–2018 рр., на основі яких зроблено науково обґрунтований висновок про контингент першокласників, очікуваний у майбутньому. Окреслено прогностичні методи й засоби, що використовуються в теорії соціально-демографічної статистики для спостереження, аналізу та прогнозування розвитку загальної середньої освіти (ЗСО). Для характеристики статистичних закономірностей застосовано методологію, котра ґрунтується на принципах порівняння, аналізу й синтезу. Для прогнозування чисельності учнів першого класу обрано фактографічні методи, що базуються на фактично наявному інформаційному матеріалі про їх чисельність протягом 2014/2015–2019/2020 н. рр. Здійснено прогнозне оцінювання чисельності учнів першого класу на 2020/2021–2024/2025 н. рр., проаналізовано результати, отримані в цілому по Україні, в розрізі регіонів і типів місцевості. Доведено, що дані про загальний контингент учнів і першокласників є базовими чинниками для оцінювання стану загальної середньої освіти та покладені в основу встановлення обсягу державних видатків на її фінансування, формування мережі закладів ЗСО, розрахунку потреби в педагогічних кадрах, визначення навантаження педагогічних працівників тощо.
Ключові слова: загальна середня освіта, статистичний аналіз, прогнозне оцінювання, демографічна ситуація, динаміка народжуваності, контингент учнів.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-2-101-116

Посилання:
1. Соціально-демографічна статистика : підручник / А. З. Підгорний, О. В. Самотоєнкова, Ю. О. Ольвінська, К. В. Вітковська ; за заг. ред. А. З. Підгорного. Одеса : ФОП Гуляєва В. М., 2017. 422 с. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6428/1/Соціально-демографічна%20статистика.pdf.
2. Мельничук Д. П. Народжуваність в Україні: вплив сучасних тенденцій на перспективи формування та майбутні характеристики людського капіталу. Демографія та соціальна економіка. 2010. № 1. С. 90–97. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11880/11-Melnuchyk.pdf?sequence=1.
3. Величко Н. О. Вплив демографічних процесів на формування учнівського контингенту. Професійно-технічна освіта. 2009. № 3 (44). С. 12–14. URL: https://lib.iitta.gov.ua/5641/.
4. Бредюк В. І., Василів В. Б., Джоші О. І. Прогнозування чисельності випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-го та ІІІ-го ступеня Рівненської області. Технології навчання. 2015. № 14.. С. 31–36. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/1603/1/Бредюк В. І., Василів В. Б., Джоші О. І..pdf.
5. Пашковська А. Ю. Статистичне вивчення середньої освіти в Україні : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.10 «Статистика» / Національна академія статистики, обліку та аудиту. Київ, 2016. URL: http://nasoa.edu.ua/wp-content/uploads/zah/pashkovska_dis.pdf.
6. Байназарова О. О. Розробка системи показників якості загальної середньої освіти. Пост-Методика. 2006. № 6 (70). С. 62–64.
7. Гриневич Л. М. Освітні індикатори для міжнародного оцінювання (на прикладі доповіді «Погляд на освіту 2011: індикатори ОЕСР»). Теорія і методика управління освітою. 2011. № 7. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_7/3.pdf.
8. Журавський В. С. Інноваційні методи дослідження якості загальної освіти : монографія. Київ : Грамота, 2010. 184 с.
9. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ : Пед. думка, 2016. 448 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/166230/1/nac%20dopovid%202016.indd%20smal.pdf.
10. Андрущенко В. П. Інноваційний розвиток освіти в стратегії «Українського прориву». Вища освіта України. 2008. № 2. С. 10–17.
11. Ніколаєнко С. М. Освіта в інноваційному поступі суспільства. Київ : Знання, 2006. 207 с.
12. Ніколаєнко С. М. Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком системи освіти України : монографія. Київ : КНТЕУ, 2008. 419 с.
13. Чисельність наявного населення України : стат. зб. / Державна служба статистики України. 2021. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/index.asp.