МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
1’2022

Кравченко С. М.
https://orcid.org/0000-0003-3350-4638

ІННОВАЦІЯ ЯК ТРЕНД РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ДОСВІД США

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Метою статті є аналіз окремих освітніх інновацій у загальній середній освіті США з проєкцією на українську систему освіти в умовах її реформування та інтеграції у світовий освітній простір. Застосування комплексу методів (інформативного, описового, систематизації, пошуку й синтезу наукового матеріалу) дало змогу конкретизувати такі поняття, як «освітня інновація», «освітній ваучер», «цифровий розрив». За результатами дослідження розглянуто освітній ваучер як рушій формування конкурентоспроможності закладу середньої освіти та підвищення якості освітніх послуг. Вивчено результати впровадження освітнього ваучера в системі середньої освіти США на прикладі окремих штатів. Проаналізовано підсумки найбільшої шкільної ваучерної програми у штаті Індіана – Indiana Choice Scholarships Program. Зроблено висновки, що для сучасного українського суспільства надважливим завданням є вироблення перспективних орієнтирів розвитку й ефективних практик упровадження освітніх інновацій, реформування освітньої системи шляхом трансформації її в ефективну модель освіти, яка відповідала б міжнародним стандартам. Запропоновано рекомендації, що можуть становити перспективу для розвитку загальної середньої освіти в Україні з опертям на позитивний досвід США.
Ключові слова: дистанційне навчання, освітній ваучер, освітня інновація, цифровий розрив.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2022-1-113-124

Посилання:
1. Дистанційне навчання в умовах карантину: досвід та перспективи : аналітико-методичні матеріали / за заг. ред. О. М. Топузова. Київ : Пед. думка, 2021. 192 с. DOI: http://doi.org/10.32405/978-966-644-596-7-2021-192.
2. Кремень В. Г., Ляшенко О. І., Локшина О. І. Загальна середня освіта України в контексті освіти країн Європи: тривалість і структура : наук.-аналіт. доп. Київ : Пед. думка, 2020. 56 с. URL: https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/dopovid_v3_elektronka.pdf.
3. Відповідь світової спільноти на виклики COVID-19 в освіті (лютий–червень 2020 р.) : оглядове видання / упоряд.: О. І. Локшина, О. З. Глушко, А. П. Джурило, С. М. Кравченко, Н. В. Нікольська, М. М. Тименко, О. М. Шпарик ; наук. ред. О. І. Лок­шина. Київ : Авторитет, 2020. 36 с. DOI: https://doi.org/10.32405/978-966-97763-0-4-2020-36.
4. Топузов О.  М., Локшина О.  І. Освіта та навчання в контексті пандемії COVID‑19 : наук.-допом. бібліогр. покажч. Київ : Авторитет, 2020. 76 с. DOI: https://doi.org/10.32405/978-966-97763-3-0-2020-76.
5. Кравченко С. М. Інноваційні освітні тренди: до постановки проблеми. Матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін», м. Суми, 20‒21 квіт. 2021 р. Суми, 2021. С. 8‒10. URL: https://lib.iitta.gov.ua/725135/.
6. Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text.
7. Innovation. Merriam-Webster Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/innovation.
8. What Do We Mean by «Innovation»? Programs. U.S. Department of Education. 2004. URL: https://www2.ed.gov/about/offices/list/oii/about/definition.html.
9. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати : монографія. Київ : Грамота, 2005. 448 с.
10. Кремень В. Г., Луговий В. І., Саух П. Ю. Освіта і наука – основа інноваційного людського розвитку. Пропозиції НАПН України до Стратегії людського розвитку. Вісник Національної академії педагогічних наук. 2020. Т. 2. № 2. С. 1‒5. DOI: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-2-14-3.
11. Ravitch D. Does Education Really Need More Innovation in the Age of Scientifically Based Research? / U.S. Department of Education. 2008. URL: https://www2.ed.gov/about/offices/list/oii/resources/20030415a.html.
12. Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 / М. Мазорчук, Т. Вакуленко, В. Терещенко та ін. ; Український центр оцінювання якості освіти. Київ, 2019. 439 с. URL: https://testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf.
13. School voucher. Wikipedia. 2021. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/School_voucher.
14. Greene J. P., Winters M. A. When Schools Compete: The Effects of Vouchers on Florida Public School Achievement. Reports. 2003. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED480754.pdf.
15. Quinn R., Cheuk T. School Vouchers in the Trump Era: How Political Ideology and Religion Shape Public Opinion. 2018. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED586964.pdf.
16. Кравченко С. М. Шкільний ваучер як освітня новація. Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності», м. Тернопіль, 15‒16 квіт. 2021 р. Тернопіль : СМТ «Тайп», 2021. С. 239‒241. URL: https://lib.iitta.gov.ua/725137/.
17. Indiana Choice Scholarships. Wikipedia. 2021. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Indiana_Choice_Scholarships.
18. Manhattan Institute for Policy Research. URL: https://www.manhattan-institute.org.
19. Джурило А. До питання про вплив пандемії COVID-19 на оцінювання якості освіти в умовах дистанційного навчання. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук –2021», м. Чернігів, 22‒23 квіт. 2021 р. Чернігів, 2021. С. 57‒60. URL: https://lib.iitta.gov.ua/725393/.
20. McBride L., Vaduganathan N. Closing the Digital Divide in US Education – for Good. Related expertise: Education, K–12 Education / S. Chandra, H. Hill, T. Kothari et al. June 03, 2021. URL: https://www.bcg.com/publications/2021/digital-access-in-united-states-education.
21. Узагальнені рекомендації світової спільноти з протидії COVID‑19 в освіті / О. Локшина, О. Глушко, А. Джурило та ін. Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта ‒ 2020: глобалізований простір інновацій», м. Київ, 28 трав. 2020 р. Київ ; Біла Церква : Авторитет, 2020. С. 22‒31. DOI: https://doi.org/10.32405/978-966-97763-9-6-2020.