РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
4’2021

Кир’янов А. В.
https://orcid.org/0000-0003-0452-7689
Іриневич Ю. В.
https://orcid.org/0000-0003-1755-5240
Горна М. О.
https://orcid.org/0000-0002-6011-5753

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті розглянуто тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті як основу формування інформаційного суспільства. Описано етапи розвитку інформаційних технологій від ручної інформації до мережевої технології. Розкрито сутність ІКТ, а також зазначено нормативно-правову базу розбудови та впровадження їх в освітній процес в Україні. Проведено порівняння державних форм статистичної звітності в частині використання сучасних інформаційних технологій, зокрема доповнення форми ЗНЗ-1 такими показниками: технологія та швидкість мережі Інтернет, наявність Wi-Fi, сучасних пристроїв друку (в т. ч. 3D-принтерів за типами), програмні засоби навчання, які використовуються в навчальному процесі та перебувають на балансі закладу, тощо. Досліджено сучасний стан забезпеченості закладів загальної середньої освіти підключенням до мережі Інтернет та встановлено, що такого підключення не мають менше 100 закладів, що становить нижче 1 % їх загальної кількості. Охарактеризовано рівень забезпечення підключення шкіл до якісної мережі Інтернет (зі швидкістю передачі даних понад 30+ МБіт/с), а також навантаження учнів на один стаціонарний або портативний комп’ютер у регіональному розрізі.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, суспільство, глобалізація, інформаційне суспільство, освіта.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-4-36-45

Посилання:
1. Благов М. Б. Формирование готовности студентов к использованию информационных технологий в педагогической деятельности : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.01. Саратов, 2004. 152 с.
2. Фоміних Н. Ю. Сутність поняття «інформаційно-комунікаційні технології» та їх значущість на сучасному етапі інформатизації освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. Запоріжжя, 2009. Вип. 5(58). С. 396–400. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/1234567
89/58651/5/Fominykh_Sutnist_poniattia_informatsiino_komunikatsiini_tekhnolohii.pdf.
3. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології : навч. посіб. / Г. Г. Швачич, В. В. Толстой, Л. М. Петречук та ін. Дніпро : НМетАУ, 2017. 230 с. URL: https://nmetau.edu.ua/file/ikt_tutor.pdf.
4. Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення : наказ Міністерства освіти і науки України від 08.07.2016 № 813. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1056-16#Text.
5. Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних закладів загальної середньої освіти та інструкцій щодо їх заповнення : наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2018 № 936. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1000-18#n23.
6. Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину : аналіт. записка / Л. Гриневич, Л. Ільїч, Н. Морзе та ін. Київ : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 76 с. URL: https://www.researchgate.net/publication/347510222_organizacziya-osvitnogo-proczesu-v-shkolah-ukrayiny-v-umovah-karantynu-2020.
7. Литвинчук А. О., Кир’янов А. В., Іриневич Ю. В. Мета та напрями модернізації програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту». Освітня аналітика України. 2021. № 2. С. 102–112. URL: https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/9_Lytvinchuk_Ko_411_2020_102_112.pdf.
8. Лондар С. Л., Горна М. О. Розвиток міжнародної статистики освіти для забезпечення моніторингу досягнення 4-ї цілі сталого розвитку. Освітня аналітика України. 2021. № 2. С. 5–19. URL: https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/1_Londar_Gorna_213_2021_5_19.pdf.
9. Литвинчук А. О., Терещенко Г. М., Кир’янов А. В., Гайдук І. С. Удосконалення інформаційного забезпечення функціонування системи інклюзивної освіти. Освітня аналітика України. 2021. № 2. С. 82–92. URL: https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2021/07/7_Litvinchuk_Ko_213_2021_82_92.pdf.
10. Raja R., Nagasubramani P. C. Impact of modern technology in education. Journal of Applied and Advanced Research. 2018. Vol. 3 (1). P. 33-35. DOI: https://doi.org/10.21839/jaar.2018.v3iS1.165.
11. Saxena R, Kaur P. P., Saxena A. Role of Information Technology in Education During Covid-19 Pandemic. International Journal of Advanced Science and Technology. 2020. Vol. 29. No. 8s. P. 4071-4078. URL: http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/25414.
12. Proceedings of 2020 9th International Conference on Educational and Information Technology / Association for Computing Machinery. New York, NY, USA. 2020. URL: https://dl.acm.org/action/showFmPdf?doi=10.1145%2F3383923.
13. Education Statistics (EdStats) / The World Bank. URL: https://datatopics.worldbank.org/education/.