МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Анісімова О. Ю.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6721-3030

 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
МОДЕЛІ ТА МЕХАНІЗМИ

Анотація. Статтю присвячено визначенню сутності, основних моделей та механізмів інтернаціоналізації вищої освіти. Проведено аналіз основних етапів розвитку цього процесу, основних форм і моделей його реалізації. Окреслено роль міжнародних об’єднань закладів вищої освіти (ЗВО) у поширенні процесу інтернаціоналізації вищої освіти. Встановлено, що інтернаціоналізація вищої освіти стимулює конкуренцію між ЗВО, внаслідок чого підвищується якість надання освітніх послуг. На сучасному етапі розвитку вищої освіти основною причиною зростання чисельності  студентів, які навчаються за кордоном, виступають ринкові процеси, а не державна політика або питання надання допомоги. Зроблено висновок, що міжнародний ринок освітніх послуг перетворюється в сектор економіки, який стрімко розвивається та центральними елементами якого є міжнародний маркетинг освітніх установ і цілеспрямований набір іноземних студентів.

Ключові слова: інтернаціоналізація вищої освіти, Болонська декларація, спільний європейський науковий простір, масові відкриті онлайн програми, інтелектуальна міграція.

DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2019-3-97-110

JEL classification: I21, I23, I28.

Завантажити