Редакційна політика

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ
Редакційна колегія дотримується політики відкритого доступу. Весь вміст журналу знаходиться у вільному доступі і безкоштовно для всіх користувачів і / або їх установ. Користувачам дозволено читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей без попереднього дозволу видавця або автора. Це відповідає Будапештській ініціативі відкритого доступу (Budapest Open Access Initiative; BOAI), спрямованій на вільне та безкоштовне поширення наукових знань, що сприяє глобальному розвитку науки «без кордонів». Єдиним обмеженням на відтворення і поширення публікацій та єдиною умовою копірайту в цій сфері мають бути право автора контролювати цілісність своєї роботи й обов’язкові посилання на його ім’я при використанні роботи та її цитуванні.

ПРИНЦИПИ
Редакційна політика Журналу базується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей із метою їх публікації; обов’язкового рецензування статей; колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації статей; постійного розширення кола авторів Журналу; доступності й оперативності у спілкуванні з авторами; дотримання графіка виходу Журналу; дотримання авторських та суміжних прав.

ЕТИКА
Редакційна колегія підтримує авторів у їхніх прагненнях дотримуватися належного рівня формальних та етичних вимог при підготовці статей для публікації в Журналі з урахуванням стандартів, прийнятих у світовому науковому співтоваристві, зокрема рекомендацій Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE), положень Етичного кодексу ученого України, а також практики роботи редакційних колегій провідних зарубіжних та українських наукових журналів.

Етичні зобов’язання редакційної колегії
Редакційна колегія приймає до розгляду статті авторів незалежно від країни їх перебування, статі, віку, місця роботи, посади, наявності наукових ступенів чи вчених звань. Не приймаються до розгляду статті, які за назвою і змістом не відповідають профілю Журналу, формальним вимогам, що встановлені редколегією і про які надано інформацію авторам у Журналі або на цьому сайті.

Надані для публікації статті проходять попередню оцінку на їхню відповідність формальним вимогам і наступне рецензування. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання.

Редакційна колегія без упередження розглядає всі рукописи, які пройшли попередню оцінку, забезпечує їх «сліпе» рецензування, ухвалює справедливі та неупереджені рішення про рекомендацію до друку, доопрацювання або відхилення.

Редакційна колегія виступає проти плагіату, недоброчесності, фальсифікацій даних або отриманих результатів, направлення автором однієї статті в декілька журналів, введення в оману щодо реального внеску авторів у спільну публікацію.

Для всіх статей, що подаються на рецензування, рівень унікальності авторського тексту визначається за допомогою відповідного програмного забезпечення, що аналізує рівень унікальності статті, використання джерел інформації та частковий збіг тексту з іншими роботами («Unicheck»).

Редколегія має право вилучити з номера опубліковану статтю за умов викриття плагіату, порушення авторських прав, загальноприйнятих норм наукової етики.

Етичні зобов’язання рецензентів
Всі члени редакційної колегії беруть участь у рецензуванні. До рецензування можуть залучатись фахівці, які не є членами редколегії.

Рецензент повинен надати об’єктивну оцінку актуальності, змісту, елементам наукової новизни, повноті викладу та ступеню обґрунтованості висновків автора (авторів) рукопису.

Рецензент повинен шанувати плюралізм наукових підходів і не заперечувати можливість публікації рукопису лише внаслідок його невідповідності власним науковим уподобанням.

Рукопис, наданий для рецензування, є конфіденційним документом.

Рецензент повинен достатньо переконливо обґрунтувати свої висновки про рекомендацію до друку, доопрацювання або відхилення статті.

Рецензент повинен звернути увагу редактора або інших членів редколегії на будь-яку істотну схожість між рецензованим рукописом та іншою опублікованою статтею.

Рецензент повинен своєчасно надати відгук на рукопис відповідно до встановлених критеріїв.

Рецензент не повинен використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, що міститься в рукописі.

Рецензент повторно рецензує статтю у разі її направлення на доопрацювання.

Рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики Committee on Publication Ethics, бути об’єктивними та неупередженими.

Етичні зобов’язання авторів
Автори несуть усю повноту відповідальності за зміст статей, дотримання вимог чинного законодавства щодо авторських прав, прав інтелектуальної власності, наявність плагіату.

Автор повинен цитувати насамперед ті публікації, які справили визначальний вплив на зміст статті, уникати формального або «замовного» цитування інших робіт, посилатися на власні роботи обґрунтовано.

Неприпустимим є представлення плагіату як оригінального дослідження, подання до Журналу вже опублікованої статті.

Автори повинні викладати результати дослідження чітко й однозначно, так, щоб їхні власні висновки могли бути ідентифіковані та справедливо оцінені рецензентами.

Співавторами публікації мають бути ті особи, які зробили суттєвий внесок у поданий рукопис, поділяють відповідальність за його зміст та отримані результати. Автор, котрий подає рукопис для публікації, відповідає за дотримання прав співавторів, бере на себе відповідальність за згоду інших авторів щодо публікації статті в Журналі.

Автори повинні повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів при рецензуванні або оприлюдненні статті.

Редколегія має право відмовити у публікації статті за умов недотримання встановлених вимог.