РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
4’2021

Ковтунець В. В.
https://orcid.org/0000-0001-9077-4867
Лондар С. Л.
https://orcid.org/0000-0003-1838-288X
Мельник С. В.
https://orcid.org/0000-0002-5724-2428
Кастель-Бранко Е.
https://orcid.org/0000-0002-5468-1222

ВИМОГИ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ ДО ОСВІЧЕНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. Досліджено вимоги українських роботодавців до рівня освітньої (академічної) кваліфікації працівників. Дані, використані в дослідженні, зібрано за допомогою експериментальної інформаційної системи ринку праці (LMIS), розробленої Європейським фондом освіти для України у 2020–2021 рр. Здійснено верифікацію даних LMIS, для аналізу використовувалися середні значення за 13-місячний період. Виявлено загальну відповідність поточної освітньої політики України потребам ринку праці. Найбільшою є потреба у працівниках із початковою освітою (20 %) і першим рівнем вищої освіти (диплом бакалавра) (понад 50 %). Показано, що одним із пояснень високої затребуваності початкової освіти є низькотехнологічна структура економіки Украї­ни. Середня освіта (базова й повна середня) та післясередня невища освіта виглядають менш затребуваними. Цей висновок має стимулювати модернізацію середньої й професійно-технічної освіти. Потреби у фахівцях другого рівня вищої освіти (диплом магістра) в сім разів менші, ніж першого рівня. Це означає, що державне фінансування другого рівня в університетах перебільшене щонайменше в 6 разів. Досліджено попит роботодавців на результати навчання, які переважно відносяться до освітніх ква­ліфікацій. Так, показано, що найбільш затребуваними є знання з економіки та менеджменту. На другому місці – знання природничих наук і технологій. Третю позицію посідають гуманітарні науки. Окремо вивчено попит на загальні вміння й навички. Найбільш затребуваними є мовні вміння, базові комп’ютерні вміння та вміння працювати в команді. Проаналізовано вимоги до особистих рис працівників, які відповідно до законодавства України можуть бути результатами навчання і складниками освітніх кваліфікацій. Тут високий показник мають адаптивність та гнучкість – ця вимога зустрічається в понад 78 % вакансій. Порівняно з вимогами до досвіду роботи (найбільшим попитом користуються працівники з досвідом 2–4 роки) цей показник демонструє динаміку ринку праці. У висновку показано, що значну частину вимог до освітніх кваліфікацій має задовольняти середня освіта.
Ключові слова: освіта, освітня кваліфікація, ринок праці, результати навчання, знання, уміння, навички, особисті риси, початкова освіта, середня освіта, вища освіта.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-4-5-20

Посилання:
1. Класифікатор професій ДК 003:2010 : наказ Держспоживстандарт України від 28.07.2010 № 327. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text.
2. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text.
3. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
4. International Standard Classification of Education (ISCED). URL: http://uis.unesco.org/en/topic/international-standard-classification-education-isced.
5. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.
6. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку : наук. доп. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, Ю. П. Сурміна (кер. проекту). Київ : НАДУ, 2012. 72 с.
7. Лєснікова М. В., Мельник С. В. Методичні підходи щодо визначення відповідності обсягів та напрямів підготовки кадрів у закладах освіти згідно з потребами регіональних ринків праці. Освітня аналітика України. 2018. № 1 (2). С. 94–102. DOI: https://doi.org/10.32987/2617-8532-2018-1-94-102.
8. Мельник С. В. Методологічні підходи до оцінки кадрових потреб у фахівцях із вищою освітою із спеціальностей / ДНУ «Інститут освітньої аналітики». Київ, 2020. 69 с. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2020/06/2-na_sajt_AZ_Melnik_SV_Metodolog_pidh_otsinki_kadr_potr_fah_VO-final.pdf.
9. The Oxford Handbook of Lifelong Learning / M. London (ed.). 1st ed. Oxford : University Press, 2001. 498 p.
10. Labor Market Intelligence – Ukraine. URL: https://public.tableau.com/app/profile/tabulaex/viz/ETF-BigDataLMI-Ukraine/Time.
11. Big data for labour market intelligence : An introductory guide / European Training Foundation. 2019. URL: https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2021-06/guide_en_big_data_lmi_etf.pdf.
12. Про забезпечення функціонування української мови як державної : Закон України від 25.04.2019 № 2704-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text.
13. Офіційні звіти / Український центр оцінювання якості освіти. URL: https://testportal.gov.ua/ofzvit/.
14. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : постанова Кабінету
Міністрів України від 23.11.2011 № 1341. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text.
15. Council recommendation of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework for lifelong learning and repealing the recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning. Official Journal of the European Union. Vol. 60. 15 June 2017. P. 15-28. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:189:FULL&from=EN.
16. The Global Competitiveness Report 2018 / World Economic Forum. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitveness-report-2018.
17. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.