УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
2’2021

Лондар С. Л.
https://orcid.org/0000-0003-1838-288X
Горна М. О.
https://orcid.org/0000-0002-6011-5753

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ СТАТИСТИКИ ОСВІТИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ДОСЯГНЕННЯ 4-Ї ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті розглянуто виклики, які стоять на шляху досягнення 4-ї Цілі сталого розвитку в Україні, та пов’язані з цим завдання реформування системи офіційної статистики освіти та цифрової трансформації сфери вітчизняної освіти й науки. Метою статті є визначення шляхів оптимізації статистики освіти для забезпечення порівнянності даних на міжнародному рівні, у ході дослідження застосовувались загальнонаукові методи, зокрема: аналізу і синтезу, порівняння, аналізу динамічних рядів, графічний метод та ін. Для розв’язання завдань дослідження проаналізовано склад індикаторів для моніторингу стану виконання 4-ї Цілі сталого розвитку, наведено динаміку ключових індикаторів, проведено огляд стану досягнення цілей та цільових значень орієнтирів для досягнення у поточному та майбутньому періодах. Висвітлено останні зміни у формах звітності, ініційовані Інститутом статистики ЮНЕСКО, для забезпечення порівнянності статистичних даних про освіту на міжнародному рівні. Розглянуто необхідні умови щодо забезпечення порівнянності даних і показників на міжнародному рівні. Показано особливості функціонування національної освітньої інформаційної системи ПАК «АІКОМ» як ефективного інструменту для виробництва статистичних і адміністративних освітніх даних, а також засобу цифрової трансформації сфери освіти й науки України. Розкрито аспекти подальшого вдосконалення системи національної статистики освіти відповідно до вимог Базових принципів офіційної статистики ООН. Зазначено заходи оптимізації звітно-статистичної документації, розширення складу статистичних даних, підвищення достовірності статистичної інформації, скорочення витрат на обробку та аналіз даних.
Ключові слова: освіта, Цілі сталого розвитку, статистика освіти, міжнародні порівняння, статистичні підходи та інструменти моніторингу, ПАК «АІКОМ», цифрова трансформація освіти і науки.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2021-2-5-19

Посилання:
1. Іщук Я. В., Горна М. О. Моніторинг реалізації стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». Статистика в Україні та світі: стан, тенденції та перспективи розвитку : матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, м. Київ, 5 груд. 2018 р. Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2018. С. 35–39. URL: https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27328.
2. Цілі Сталого Розвитку: Україна : нац. доповідь. URL: http://bit.ly/SDGsUkraine.
3. Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року. URL: https://sdgs.un.org/goals.
4. UNESCO Institute for Statistics. 2021. URL: http://uis.unesco.org/.
5. Division for Sustainable Development Goals Department of Economic and Social Affairs United Nations Secretariat Building. URL: https://sdgs.un.org/goals/goal4.
6. Міжнародна база даних ЮНЕСКО за освітою. URL: http://data.uis.unesco.org/.
7. Платформа Інституту статистики ЮНЕСКО (BDDS). URL: https://apiportal.uis.unesco.org/bdds.
8. Глобальна база даних за Цілями сталого розвитку (при Статистичному відділі ООН). URL: https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database.
9. Education Statistics (EdStats) / The World Bank. URL: https://datatopics.worldbank.org/education/.
10. Програма розвитку державної статистики до 2023 року : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 222. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-2019-%D0%BF#Text.
11. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.
12. Проєкт Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-mon-zaproshuye-do-gromadskogo-obgovorennya.
13. МОН відновлює співпрацю зі Світовим банком. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2017-01-20-mon-vidnovlyue-spivpraczyu-zi-s.
14. Програмно-апаратний комплекс «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (АІКОМ). URL: https://aikom.iea.gov.ua/.
15. Портал відкритих даних Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики». URL: http://opendata.iea.gov.ua/.
16. ДНУ «Інститут освітньої аналітики» : веб-сайт. URL: http://iea.gov.ua/.
17. Лондар С. Завдання модернізації Державної інформаційної системи освіти (ДІСО). Освітня аналітика України. 2018. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/educanalukr_2018_1_3.
18. Ковтунець В. Формування стратегії розвитку освітньої статистики в Україні. Освітня аналітика України. 2018. Вип. 1. С. 5–10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/educanalukr_2018_1_2.
19. Технічні вимоги до програмно-апаратного забезпечення модернізації державної інформаційно-телекомунікаційної системи управління освітою «ДІСО» / А. О.  Литвинчук, А. В. Кир’янов та ін. Київ : ДНУ «Ін-т освітньої аналітики», 2017.