ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
1’2023

Кучеренко І. А.
https://orcid.org/0000-0001-8005-6757
Мамчур Л. І.
https://orcid.org/0000-0002-5942-2078

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ: ПСИХОЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Повний тест (pdf)
Мова: Українська
Анотація. У статті охарактеризовано психолінгвістичні чинники, які є важливими для формування комунікативної компетентності учня, обґрунтовано їх специфіку, необхідність упровадження в систему мовної освіти. Розглянуто особливості мовленнєвої діяльності мовної особистості. Проаналізовано процес створення власного висловлювання, визначено основні етапи його породження ‒ докомунікативний, комунікативний, посткомунікативний. З’ясовано особливості породження мовлення як індивідуального комунікативного акту, проаналізовано моделі мовленнєвої діяльності, що стосуються поетапного процесу породження мовлення. Розглянуто аналітичну модель спілкування, до складу якої входять три взаємопов’язані сторони: комунікативна, інтерактивна й перцептивна. Обґрунтовано процес комунікативної взаємодії, що відбувається поступово та включає важливі етапи спілкування. Охарактеризовано комунікативні вміння як такі, що спрямовані на продукування власного висловлювання і сприймання чужого мовлення в межах конкретних комунікативних ситуацій; конкретизовано їх відповідно до етапів породження висловлювання. Описано процес сприйняття мовлення комунікатом, який має дві фази (власне сприйняття й розуміння) за рахунок переходу від поверхневого аналізу до глибинного. З’ясовано, що під час комунікації виникають різноманітні бар’єри (логічний, лінгвістичний, стилістичний, фонетичний), визначено їх особливості. На основі концептуальних положень психолінгвістики визначено методичні акценти, що сприятимуть удосконаленню мовного навчання з метою формування високого рівня комунікативної компетентності підлітків. Наведено результати експериментального навчання.
Ключові слова: комунікативна компетентність, мовленнєва діяльність, створення висловлювання, сприйняття мовлення, комунікативний акт, модель комунікації, структура та етапи спілкування, комунікативні вміння.
https://doi.org/10.32987/2617-8532-2023-1-108-122

Посилання:
1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. Київ : Академія, 2004. 342 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009736.
2. Бех І. Д. Вибрані наукові праці. Виховання особистості : у 2 т. Чернівці : Букрек, 2015. Т. 2. 640 с. URL: https://tinyurl.com/25za384d.
3. Голуб Н. Б. Концептуальні засади сучасної методики навчання української мови в загальноосвітній школі. Український педагогічний журнал. 2015. № 1. С. 107–118. URL: https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/46/24.
4. Голуб Н. Б., Горошкіна О. М. Концепція навчання української мови учнів ліцею. Київ : Пед. думка, 2019. 56 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/719352/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf.
5. Калмикова Л. О., Калмиков Г. В., Лапшина І. М., Харченко Н. В. Психологія мовлення і психолінгвістика / за заг. ред. Л. О. Калмикової ; Переяслав-Хмельницький пед. ін-т. Київ : Фенікс, 2008. 245 с. URL: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/05/Kalmykova_Psykholohiia-movlennia-i-psykholinhvistyka.pdf.
6. Харченко Н. Аудіювання як предмет дослідження психолінгвістики. Психолінгвістика. 2017. Вип. 22(1). С. 226–244. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1088464.
7. Пентилюк М. І. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики : зб. ст. Київ : Ленвіт, 2011. 256 с. URL: https://docplayer.net/75917450-Pentilyuk-m-i-aktualni-problemi-suchasnoyi-lingvodidaktiki-zbirnik-statey-em-sh-zdovdnshf-yucrsyiu-i-u-vda-ikdu.html.
8. Шабат-Савка С. Категорія комунікативної інтенції: типологічні вияви та синтаксична реалізація в сучасній українській мові. Українська мова. 2013. № 1. С. 104–114. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2013_1_12.
9. Словник-довідник з української лінгводидактики : навч. посіб. / за заг. ред. М. І. Пентилюк. Київ : Ленвіт, 2003. 150 с.
10. Мамчур Л. Теорія мовленнєвої діяльності як важливий чинник формування комунікативної компетентності учнів. 2013. URL: https://prlingv.at.ua/publ/teorija_movlennevoji_dijalnosti_jak_vazhlivij_chinnik_formuvannja_komunikativnoji_kompetentnosti_uchniv/1-1-0-6.